OZ MEDZA

OZ MEDZA, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava

Občianske združenie MEDZA vzniklo ako podporné združenie pri Baníckom múzeu v Rožňave v roku 2016. Okrem iného, dôvodom vzniku združenia bolo, že Banícke múzeum v Rožňave ako rozpočtová organizácia má obmedzené možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov a výziev Európskej únie alebo iných projektov a grantov.

 

Členovia združenia

Členskú základňu OZ MEDZA tvoria zamestnanci Baníckeho múzea v Rožňave, ktorí majú z praxe bohaté skúsenosti s vypracovávaním a následne s realizovaním projektov.

 

Ciele OZ MEDZA

Medzi základné ciele združenia patrí podpora spolupráce s inštitúciami z rozličných krajín v oblasti prezentácie histórie a to rôznymi dostupnými formami, ktorých spoločným cieľom je zoznámiť širokú verejnosť s kultúrnym dedičstvom regiónu a širšieho okolia. Ďalším z cieľom je aktívna spolupráca s organizáciami a združeniami zameranými na podporu kultúrneho dedičstva.

Ciele činnosti združenia podľa oficiálnych Stanov OZ MEDZA

1. podporovať a iniciovať spoluprácu s inštitúciami z rozličných krajín v oblasti prezentácie histórie, rôznymi dostupnými formami, ktorých spoločným cieľom je zoznámiť širokú verejnosť s kultúrnym dedičstvom regiónu a širšieho okolia ,

2. organizovanie verejných diskusií, seminárov, prednášok, workshopov a happeningov na témy súvisiace s dejinami regiónu, architektúrou a urbanizmom,

3. organizovanie umeleckých, kultúrnych, spoločenských a športových akcií zameraných na vzdelávanie

4. podpora, organizácia a realizácia projektov a iniciatív zameraných na skvalitňovanie života občanov vo verejnom priestore,

5. komunitná práca s mládežou, minoritami, školami, voľnočasovými zariadeniami,

6. spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, podnikateľmi a inými subjektmi,

7. aktívna spolupráca s organizáciami a združeniami zameranými na podporu kultúrneho dedičstva,

8. propagácia a podpora distribúcie miestnych a lokálnych produktov,

9. starostlivosť o kultúrne dedičstvo na území mesta a jeho okolia,

10. participácia pri tvorbe produktov cestovného ruchu

 

OZ MEDZA - projekty

OZ MEDZA aktívne sleduje výzvy a uchádza sa o finančné prostriedky na svoju činnosť.

Medzi schválené projekty, o ktoré sa OZ MEDZA uchádzala na základe výziev Fondu na podporu umenia patrí projekt Rožňavské radiály V. : Andrej Dúbravský a rurálna epopej. Prostredníctvom tohto projektu sa rožňavskej verejnosti kontinuálne predstavujú najnovšie tendencie v súčasnom slovenskom výtvarnom umení.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 plagat

 

Intereg V - A Slovakia Hungary

 

Projekt Interreg V-A Slovakia-Hungary, kde žiadateľom je Észak- Keleti Átjáró Kulturálisés Tudományos Közhasznú Egyesület ( Severo-východný priechodník Kultúrne a vedecko verejnoprospešné združenie), ktoré zastupuje Richárd Darázs a OZ MEDZA figuruje ako partner. Štatutárom OZ MEDZA je PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová PhD.

Intereg V - A Slovakia Hungary, názov projektu : Spolupráca a vytváranie sietí na ochranu spoločného priemyselného dedičstva "CONIN" - ide medzinárodný projekt spolupráce medzi krajinami Maďarskom a Slovenskom, ktorého cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie.

 

Ciele projektu "CONIN"

- odovzdávanie a výmena odborných poznatkov súvisiacich s priemyselným dedičstvom miest Rožňava a Miškolc

- objavovať a zachovávať kultúrne a priemyselné dedičstvo prostredníctvom maďarských a slovenských partnerov

- prezentovať výsledky spolupráce pre odbornú verejnosť, kultúrne inštitúcie a obyvateľov oboch miest

- posilniť a zlepšiť spoluprácu projektových partnerov a odborníkov.

- vytvoriť trvalo udržateľnú, dlhodobú, cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúrneho a priemyselného dedičstva. Cieľom je vytvoriť odborný dialóg.

 

Medzi výstupy medzinárodného projektu "CONIN", patrí:

- online výstava v troch jazykových mutáciách (maďarský jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk),

- študijné výmenné cesty,

- krátky komunitný hraný film, 2 dokumentárne filmy,

- publikácia knihy v dvoch jazykoch,

- uverejnenie brožúry v 3 jazykoch,

-výstavy o výsledkoch výskumu,

- organizovanie podujatia Dni kultúrneho dedičstva pre odbornú a širokú verejnosť

- nákup zariadenia,

- programy múzejnej pedagogiky, ktoré sa majú organizovať pre študentov stredných škôl (2 akcie / rok),

- organizovať každoročné workshopy na monitorovanie a diskusiu o výsledkoch a vyhodnotenie vývoja projektu,

 

OZ Medza je vlastníkom výskumnej štúdie, knihy, dokumentárneho filmu, výstavného materiálu zakúpeného z vlastného rozpočtu v rámci projektu

Nosné témy projektu súvisia s dejinami regiónu, architektúrou a urbanizmom ďalej s trávením voľného času obyvateľov Rožňavy ( kultúra, šport...)

 

Spôsob financovania

Systém financovania v rámci cezhraničného programu HU – SR Interreg V-A 2014-2020 projektov je refundačný, čiže najprv je potrebné zrealizovať celý projekt (resp. jeho jednotlivé etapy) a následne budú občianskemu združeniu ako žiadateľovi refundované výdavky vynaložené na tento projekt. Pomer spoluúčastí na financovaní je 85% EÚ, 10 % SR, 5 % OZ MEDZA.

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok