Povinné informácie

Názov inštitúcie

Banícke múzeum v Rožňave

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 

Sídlo: Šafárikova 31, 048 01 Rožňava

IČO : 31297765

DIČ: 2021432963, Nie sme platcom DPH

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Zastúpený: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0046 0965

SWIFT: SPSRSKBA

Webstránka: www.banmuz.sk

 

Spôsob zriadenia

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 355541016

 

Zriaďovacia listina:   2027/2009-RU 18/8114 zo dňa 20.3.2009    

                                  Dodatok č. 1 zo dňa 26.11.2012

                                  Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

                                  Dodatok č. 3 zo dňa 11.12.2021

 

 

Povinne zverejnené informácie:

  • Organizačná štruktúra a kontakty
  • Zmluvy
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Správy o činnosti

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou
Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31
048 01 Rožňava

telefonicky (058) 734 37 10

elektronickou poštou info@banmuz.sk

osobne

Na ekonomickom úseku, 1. poschodie Budova riaditeľstva
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava 

 

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok     8:00 – 12:00; 13:00 – 15:30 

 

Žiadosť musí obsahovať:

- identifikáciu povinnej osoby

- komu je žiadosť určená (povinná osoba)

- identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

- určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)

- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené vyššie múzeum bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote do sedem dní neúplnú žiadosť doplnil, a poučí ho, ako treba doplnenie urobiť. Ak tak žiadateľ neurobí a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, múzeum žiadosť odloží. O odložení sa rozhodnutie nevydáva, vyznačí sa len v spise.

Žiadosť je podaná dňom doručenia múzeu.

Na požiadanie múzeum písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 

Lehota na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvým pracovným dňom po dni doručenia žiadosti.

V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. Predlženie lehoty s uvedením dôvodu múzeum bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

Opravné prostriedky

V prípade, ak múzeum odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva v múzeu ako u povinnej osoby, ktorá rozhodnutie vydala.

O odvolaní rozhoduje riaditeľ múzea do 15 dní od doručenia odvolania.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

 

Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb v BM

https://www.banmuz.sk/informacie/sadzobnik-podla-infozakona-211-2000-z-z

 

Smernice, predpisy, nariadenia v BM

Smernica o ochrane osobných údajov

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Pracovný poriadok

Organizačný poriadok

Zmluva zamestnávateľa so zamestnancami

Návštevný poriadok expozícií a prevádzok BM

Bádateľský poriadok

Interná smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly

Interná smernica – poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel na služobné cesty

Interná smernica upravujúca vnútorný obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

Smernica na vykonanie  inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Interná smernica o tvorbe a používaní rezerv

Smernica KSK č. 5/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

IT smernica

Etický kódex

Interná smernica o sociálnom fonde – tvorba a použitie sociálneho fondu

Interná smernica - Evidencia a spracovanie zbierkových predmetov, fotoarchívu a knižného fondu Baníckeho múzea v Rožňave

Interná smernica o verejnom obstarávaní

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31297765/sk/zakladne-informacie

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím