Povinné informácie

Názov inštitúcie

Banícke múzeum v Rožňave

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 

Sídlo: Šafárikova 31, 048 01 Rožňava

IČO : 31297765

DIČ: 2021432963, Nie sme platcom DPH

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Zastúpený: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0046 0965

SWIFT: SPSRSKBA

Webstránka: www.banmuz.sk

 

Spôsob zriadenia

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 355541016

 

Zriaďovacia listina:   2027/2009-RU 18/8114 zo dňa 20.3.2009    

                                  Dodatok č. 1 zo dňa 26.11.2012

                                  Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

                                  Dodatok č. 3 zo dňa 11.12.2021

 

 

Povinne zverejnené informácie:

  • Organizačná štruktúra a kontakty
  • Zmluvy
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Správy o činnosti

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou
Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31
048 01 Rožňava

telefonicky (058) 734 37 10

elektronickou poštou info@banmuz.sk

osobne

Na ekonomickom úseku, 1. poschodie Budova riaditeľstva
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava 

 

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok     8:00 – 12:00; 13:00 – 15:30 

 

Žiadosť musí obsahovať:

- identifikáciu povinnej osoby

- komu je žiadosť určená (povinná osoba)

- identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

- určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)

- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené vyššie múzeum bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote do sedem dní neúplnú žiadosť doplnil, a poučí ho, ako treba doplnenie urobiť. Ak tak žiadateľ neurobí a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, múzeum žiadosť odloží. O odložení sa rozhodnutie nevydáva, vyznačí sa len v spise.

Žiadosť je podaná dňom doručenia múzeu.

Na požiadanie múzeum písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 

Lehota na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvým pracovným dňom po dni doručenia žiadosti.

V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. Predlženie lehoty s uvedením dôvodu múzeum bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

Opravné prostriedky

V prípade, ak múzeum odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva v múzeu ako u povinnej osoby, ktorá rozhodnutie vydala.

O odvolaní rozhoduje riaditeľ múzea do 15 dní od doručenia odvolania.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

 

Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb v BM

https://www.banmuz.sk/informacie/sadzobnik-podla-infozakona-211-2000-z-z

 

Smernice, predpisy, nariadenia v BM

Smernica o ochrane osobných údajov

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Pracovný poriadok

Organizačný poriadok

Zmluva zamestnávateľa so zamestnancami

Návštevný poriadok expozícií a prevádzok BM

Bádateľský poriadok

Interná smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly

Interná smernica – poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel na služobné cesty

Interná smernica upravujúca vnútorný obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

Smernica na vykonanie  inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Interná smernica o tvorbe a používaní rezerv

Smernica KSK č. 5/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

IT smernica

Etický kódex

Interná smernica o sociálnom fonde – tvorba a použitie sociálneho fondu

Interná smernica - Evidencia a spracovanie zbierkových predmetov, fotoarchívu a knižného fondu Baníckeho múzea v Rožňave

Interná smernica o verejnom obstarávaní

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31297765/sk/zakladne-informacie

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok