OZ MEDZA

OZ MEDZA, Kamenná 177, 049 24 Vlachovo

Občianske združenie MEDZA vzniklo ako podporné združenie pri Baníckom múzeu v Rožňave v roku 2016. Okrem iného, dôvodom vzniku združenia bolo, že Banícke múzeum v Rožňave ako rozpočtová organizácia má obmedzené možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov a výziev Európskej únie alebo iných projektov a grantov.

 

Členovia združenia

Členskú základňu OZ MEDZA tvoria zamestnanci Baníckeho múzea v Rožňave, ktorí majú z praxe bohaté skúsenosti s vypracovávaním a následne s realizovaním projektov.

 

Ciele OZ MEDZA

Medzi základné ciele združenia patrí podpora spolupráce s inštitúciami z rozličných krajín v oblasti prezentácie histórie a to rôznymi dostupnými formami, ktorých spoločným cieľom je zoznámiť širokú verejnosť s kultúrnym dedičstvom regiónu a širšieho okolia. Ďalším z cieľom je aktívna spolupráca s organizáciami a združeniami zameranými na podporu kultúrneho dedičstva.

Ciele činnosti združenia podľa oficiálnych Stanov OZ MEDZA

1. podporovať a iniciovať spoluprácu s inštitúciami z rozličných krajín v oblasti prezentácie histórie, rôznymi dostupnými formami, ktorých spoločným cieľom je zoznámiť širokú verejnosť s kultúrnym dedičstvom regiónu a širšieho okolia ,

2. organizovanie verejných diskusií, seminárov, prednášok, workshopov a happeningov na témy súvisiace s dejinami regiónu, architektúrou a urbanizmom,

3. organizovanie umeleckých, kultúrnych, spoločenských a športových akcií zameraných na vzdelávanie

4. podpora, organizácia a realizácia projektov a iniciatív zameraných na skvalitňovanie života občanov vo verejnom priestore,

5. komunitná práca s mládežou, minoritami, školami, voľnočasovými zariadeniami,

6. spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, podnikateľmi a inými subjektmi,

7. aktívna spolupráca s organizáciami a združeniami zameranými na podporu kultúrneho dedičstva,

8. propagácia a podpora distribúcie miestnych a lokálnych produktov,

9. starostlivosť o kultúrne dedičstvo na území mesta a jeho okolia,

10. participácia pri tvorbe produktov cestovného ruchu

 

OZ MEDZA - projekty

OZ MEDZA aktívne sleduje výzvy a uchádza sa o finančné prostriedky na svoju činnosť.

Medzi schválené projekty, o ktoré sa OZ MEDZA uchádzala na základe výziev Fondu na podporu umenia patrí projekt Rožňavské radiály V. : Andrej Dúbravský a rurálna epopej. Prostredníctvom tohto projektu sa rožňavskej verejnosti kontinuálne predstavujú najnovšie tendencie v súčasnom slovenskom výtvarnom umení.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 plagat

 

Intereg V - A Slovakia Hungary

 

Projekt Interreg V-A Slovakia-Hungary, kde žiadateľom je Észak- Keleti Átjáró Kulturálisés Tudományos Közhasznú Egyesület ( Severo-východný priechodník Kultúrne a vedecko verejnoprospešné združenie), ktoré zastupuje Richárd Darázs a OZ MEDZA figuruje ako partner. Štatutárom OZ MEDZA je PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová PhD.

Intereg V - A Slovakia Hungary, názov projektu : Spolupráca a vytváranie sietí na ochranu spoločného priemyselného dedičstva "CONIN" - ide medzinárodný projekt spolupráce medzi krajinami Maďarskom a Slovenskom, ktorého cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie.

 

Ciele projektu "CONIN"

- odovzdávanie a výmena odborných poznatkov súvisiacich s priemyselným dedičstvom miest Rožňava a Miškolc

- objavovať a zachovávať kultúrne a priemyselné dedičstvo prostredníctvom maďarských a slovenských partnerov

- prezentovať výsledky spolupráce pre odbornú verejnosť, kultúrne inštitúcie a obyvateľov oboch miest

- posilniť a zlepšiť spoluprácu projektových partnerov a odborníkov.

- vytvoriť trvalo udržateľnú, dlhodobú, cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúrneho a priemyselného dedičstva. Cieľom je vytvoriť odborný dialóg.

 

Medzi výstupy medzinárodného projektu "CONIN", patrí:

- online výstava v troch jazykových mutáciách (maďarský jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk),

- študijné výmenné cesty,

- krátky komunitný hraný film, 2 dokumentárne filmy,

- publikácia knihy v dvoch jazykoch,

- uverejnenie brožúry v 3 jazykoch,

-výstavy o výsledkoch výskumu,

- organizovanie podujatia Dni kultúrneho dedičstva pre odbornú a širokú verejnosť

- nákup zariadenia,

- programy múzejnej pedagogiky, ktoré sa majú organizovať pre študentov stredných škôl (2 akcie / rok),

- organizovať každoročné workshopy na monitorovanie a diskusiu o výsledkoch a vyhodnotenie vývoja projektu,

 

OZ Medza je vlastníkom výskumnej štúdie, knihy, dokumentárneho filmu, výstavného materiálu zakúpeného z vlastného rozpočtu v rámci projektu

Nosné témy projektu súvisia s dejinami regiónu, architektúrou a urbanizmom ďalej s trávením voľného času obyvateľov Rožňavy ( kultúra, šport...)

 

Spôsob financovania

Systém financovania v rámci cezhraničného programu HU – SR Interreg V-A 2014-2020 projektov je refundačný, čiže najprv je potrebné zrealizovať celý projekt (resp. jeho jednotlivé etapy) a následne budú občianskemu združeniu ako žiadateľovi refundované výdavky vynaložené na tento projekt. Pomer spoluúčastí na financovaní je 85% EÚ, 10 % SR, 5 % OZ MEDZA.

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline