Historická expozícia

Zreštaurované truhlice rožňavských cechov odkryli svoje tajomstvá

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave dokumentuje bohatú históriu Rožňavy a jej blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V historickom fonde patria medzi najvzácnejšie predmety viažuce sa k cechovým dejinám mesta. Prostredníctvom nich sa dozvedáme mnoho zaujímavostí zo života rožňavských remeselníkov. Popri cechových písomnostiach, zvolávacích tabuľkách, pečatidlách, vývesných štítoch a nádobách evidujeme 15 cechových truhlíc. Ich vyhotovenie a umelecké spracovanie záviselo od doby vzniku, dielne, majstra a v neposlednom rade aj od majetnosti cechu. Z nich každá je zaujímavým svedectvom svojej doby. Svojou výrobou, jednoduchosťou či zdobením je každá originálna.

Cechové truhlice slúžili na ukladanie písomností: artikúl, protokolov, účtovných kníh, majstrovských listov, vysvedčení, vandrovných knižiek, korešpondencie a pod. Uchovávali sa v nich aj pečatidlá, zvolávacie tabuľky, sošky patrónov, korbáče či písacie rekvizity, ale aj cennosti či peniaze. Vzhľadom a výzdobou vyjadrovali prestíž cechu. Najjednoduchšie boli hladké, väčšinou však boli bohato zdobené intarziami, rezbami, cechovými znakmi či bohato okované. Obyčajne mali dva zámky a dva rozdielne kľúče, z ktorých jeden bol u cechmajstra a druhý u vicemajstra. Cechové truhlice mali aj symbolickú funkciu. Ich otvorením a zatvorením sa ohraničoval začiatok a koniec cechovej schôdze. Svoju úlohu zohrávali aj pri cechových zvyklostiach, kedy po voľbe nového cechmajstra majstri slávnostne preniesli cechovú truhlicu do domu nového cechmajstra.

V roku 2020 boli zreštaurované štyri cechové truhlice, donedávna ukryté pred zrakmi návštevníkov v depozitárnych priestoroch múzea. Pochádzajú z 18. a 19. storočia, vyhotovené sú z dreva a v minulosti boli majetkom rožňavských cechov. Vďaka práci reštaurátora Alexandra Koreňa, ktorý sa zameriava hlavne na prenosné obrazy a oltárnu architektúru, sa truhlice zmenili na nepoznanie, ba čo viac, odkryli svoje storočia ukrývané tajomstvá.  Pomocou postupov a technológií reštaurovania tento skúsený reštaurátor odhalil pôvodné vrstvy, doplnil poškodené a chýbajúce časti, ošetril kovové časti, realizoval ochranu drevnej hmoty proti škodcom a ošetrenie, retušoval výmaľby a realizoval záverečnú úpravu.

Najväčším prekvapením bolo odhalenie výmaľbovej dekorácie a nápisov na jednej z truhlíc. Truhlica zdobená maľbou, na čelnej strane s nápisom Anno 1843, s baníckym znakom – prekríženým kladivkom a želiezkom a troma ružami symbolizujúcimi ťažbu zlata, striebra a medi, je medzi insígniami rožňavských cechov skutočnou raritou. V maľovanej prírodnej scenérii s vrchmi je vpravo dole viditeľný akýsi otvor, ktorý by mohol evokovať vchod do bane. Zadná strana s maľovaným nápisom poskytuje informácie o predstaviteľoch cechu. Predpokladáme, že táto truhlica mohla patriť cechu rožňavských baníkov, a tak by k zvolávacej tabuli a zástave baníckeho cechu, ktoré v historickom fonde múzea evidujeme, pribudol ďalší cechový skvost spätý s baníctvom, ktoré bolo v našom meste po stáročia rozhodujúcim činiteľom hospodárskeho a spoločenského života.

Cechové truhlice poskytujú zaujímavé a cenné informácie k dejinám rožňavských cechov a sú vzácnym zdrojom poznania histórie mesta Rožňava. Odhalenie nových skutočností bude predmetom ďalšieho výskumu, ktorý obohatí a upresní doterajšie poznatky.

Reštaurovanie cechových truhlíc zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave bolo realizované dodávateľsky firmou Artus s.r.o. Osobitné poďakovanie patrí pánovi Alexandrovi Koreňovi, ktorý reštaurátorské práce realizoval a odkryl tak roky ukrývané tajomstvá truhlíc rožňavských cechov.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1 1024x768  2 1024x768

3 1024x768  4 1024x768

5 1024x768  6 1024x768

7 1024x768  8 1024x768

9 1024x768  10 1024x768

Foto: A. Koreň

 

Zdroj: Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

Truhlice cechové H-2244 44/61, H-2248 692/56, H-2242 8/56, H-2238 15/56

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím