Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Dve rožňavské gymnáziá – centrá vzdelávania

Voľne stojaca účelová budova hlavného katolíckeho gymnázia (dnes sídlo Gymnázia P. J. Šafárika) sa nachádza neďaleko historického námestia. Objekt bol postavený v rokoch 1904 – 1906 podľa projektu architekta M. Ungára. Zaujímavá je mreža nad vstupnými dverami, kované zábradlie schodiska, strieška nad bočným vstupom a secesné oplotenie. Na južnej fasáde objektu sa nachádzajú slnečné hodiny z roku 1906. V budove bolo do roku 1920 Rímsko-katolícke gymnázium, ktoré vystriedalo Štátne reálne gymnázium. Neskôr sa tu vystriedalo niekoľko typov škôl: štvorročné gymnázium, Jedenásťročná stredná škola, Stredná všeobecnovzdelávacia škola s pričlenením tried s vyučovacím jazykom maďarským. Od šk. roku 1968/69 tu pôsobí štvorročné gymnázium, ku ktorému v šk. roku 1997/98 pribudlo osemročné gymnázium a neskôr možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Objekt evanjelického gymnázia (dnes sídlo Evanjelickej cirkevnej základnej a materskej školy) je súčasťou tzv. Lutherovho dvora. Na základe povolenia cisára sa s vyučovaním na evanjelickom gymnáziu začalo v roku 1786, nie je však známe, v ktorej budove. Predmetný objekt bol totiž dokončený až v roku 1819. Disponoval štyrmi triedami, z ktorých dve boli na prízemí a dve na poschodí. V rokoch 1820, 1838 a 1862 boli k objektu pristavané ďalšie časti. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1903, kedy bolo preriešené priečelie v secesnom slohu. Ako pedagóg tu pôsobil aj prvý riaditeľ Mestského múzea v Rožňave, historik, profesor, novinár a muzeológ Dr. Rudolf Hazslinszky, ktorý zbierky múzea využíval vo výuke i v mimoškolskej výchove a do muzeálnej činnosti zapájal aj svojich žiakov. Študovalo tu množstvo významných osobností, mená ktorých sú uvedené na pamätných tabuliach po oboch stranách vstupu do budovy. Po zániku evanjelického gymnázia v budove pôsobili rôzne školy.

Na výstavbu oboch rožňavských gymnázií – katolíckeho i evanjelického prispeli manželia Dionýz a Františka. Obe gymnáziá mali vysokú úroveň vzdelávania.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1

1. Pohľadnica Rožňava. Hlavné katolícke gymnázium. Vydal Adolf Fuchs, 1908

 

2

2. Pohľadnica Rožňava. Rímskokatolícke gymnázium, 20. roky 20. storočia

 

3

3. Pohľadnica Rožňava. Hlavné katolícke gymnázium a kláštor premonštrátov, 20. roky 20. storočia

 

4

4. Pohľadnica Rožňava. Evanjelické gymnázium. Vydal Falvi Jenő, 1918

 

5

5. Pohľadnica Rožňava. Evanjelické gymnázium, 1925

 

6

6. Pohľadnica Rožňava. Evanjelické gymnázium. Vydal Jozef Fuchs, 20. - 30. roky 20. storočia

 

7

7. Pohľadnica Rožňava. Budova hlavného katolíckeho a evanjelického gymnázia. Vydal József Fuchs, pred rokom 1920

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok