Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Dve rožňavské gymnáziá – centrá vzdelávania

Voľne stojaca účelová budova hlavného katolíckeho gymnázia (dnes sídlo Gymnázia P. J. Šafárika) sa nachádza neďaleko historického námestia. Objekt bol postavený v rokoch 1904 – 1906 podľa projektu architekta M. Ungára. Zaujímavá je mreža nad vstupnými dverami, kované zábradlie schodiska, strieška nad bočným vstupom a secesné oplotenie. Na južnej fasáde objektu sa nachádzajú slnečné hodiny z roku 1906. V budove bolo do roku 1920 Rímsko-katolícke gymnázium, ktoré vystriedalo Štátne reálne gymnázium. Neskôr sa tu vystriedalo niekoľko typov škôl: štvorročné gymnázium, Jedenásťročná stredná škola, Stredná všeobecnovzdelávacia škola s pričlenením tried s vyučovacím jazykom maďarským. Od šk. roku 1968/69 tu pôsobí štvorročné gymnázium, ku ktorému v šk. roku 1997/98 pribudlo osemročné gymnázium a neskôr možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Objekt evanjelického gymnázia (dnes sídlo Evanjelickej cirkevnej základnej a materskej školy) je súčasťou tzv. Lutherovho dvora. Na základe povolenia cisára sa s vyučovaním na evanjelickom gymnáziu začalo v roku 1786, nie je však známe, v ktorej budove. Predmetný objekt bol totiž dokončený až v roku 1819. Disponoval štyrmi triedami, z ktorých dve boli na prízemí a dve na poschodí. V rokoch 1820, 1838 a 1862 boli k objektu pristavané ďalšie časti. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1903, kedy bolo preriešené priečelie v secesnom slohu. Ako pedagóg tu pôsobil aj prvý riaditeľ Mestského múzea v Rožňave, historik, profesor, novinár a muzeológ Dr. Rudolf Hazslinszky, ktorý zbierky múzea využíval vo výuke i v mimoškolskej výchove a do muzeálnej činnosti zapájal aj svojich žiakov. Študovalo tu množstvo významných osobností, mená ktorých sú uvedené na pamätných tabuliach po oboch stranách vstupu do budovy. Po zániku evanjelického gymnázia v budove pôsobili rôzne školy.

Na výstavbu oboch rožňavských gymnázií – katolíckeho i evanjelického prispeli manželia Dionýz a Františka. Obe gymnáziá mali vysokú úroveň vzdelávania.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1

1. Pohľadnica Rožňava. Hlavné katolícke gymnázium. Vydal Adolf Fuchs, 1908

 

2

2. Pohľadnica Rožňava. Rímskokatolícke gymnázium, 20. roky 20. storočia

 

3

3. Pohľadnica Rožňava. Hlavné katolícke gymnázium a kláštor premonštrátov, 20. roky 20. storočia

 

4

4. Pohľadnica Rožňava. Evanjelické gymnázium. Vydal Falvi Jenő, 1918

 

5

5. Pohľadnica Rožňava. Evanjelické gymnázium, 1925

 

6

6. Pohľadnica Rožňava. Evanjelické gymnázium. Vydal Jozef Fuchs, 20. - 30. roky 20. storočia

 

7

7. Pohľadnica Rožňava. Budova hlavného katolíckeho a evanjelického gymnázia. Vydal József Fuchs, pred rokom 1920

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím