Predseda Košického samosprávneho kraja

v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

konkurz  na obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa

b)  prax v oblasti kultúry

c)  skúsenosti s riadením zamestnancov  a s  projektovým riadením

d)  predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

e)  znalosť zákonov a právnych predpisov z oblasti kultúry s osobitným zreteľom na zákon

č.206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty….

Iné kritériá a požiadavky:

a)   organizačné a manažérske schopnosti, riadiace skúsenosti

b)   všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť múzejníctva

c)   znalosť cudzích jazykov

d)   osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

a)  štruktúrovaný profesijný životopis

b)  overené fotokópie dokladov  o vzdelaní

c) doklady preukazujúce riadiace  schopnosti príp. skúsenosti ( referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.)

d)  stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja organizácie

s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja

organizácie  na ďalšie roky

e)   doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)

f)   písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu

g)  kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

Prihláška musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave – Neotvárať“ s uvedením adresy   odosielateľa najneskôr  dňa 15. mája 2015 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor kultúry a CR,  Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice /rozhoduje dátum poštovej pečiatky/. O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované  podmienky, alebo uskutočniť výber z uchádzačov, ktorí sa zúčastnia konkurzu. Navrhnutý  uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona  č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Propagačný materiál  s názvom Potulky históriou Baníckeho múzea v Rožňave získal  v 8. ročníku celoslovenskej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2014 2. miesto v kategórii Propagačné materiály o mestách. Trojjazyčný materiál o histórii múzea, o jeho činnosti a expozíciách, tiež o zaujímavostiach a osobnostiach rožňavského múzejníctva, vydalo Banícke múzeum v Rožňave. Jeho autorkou je S. Holečková, historička múzea.

Vyhodnotenie súťaží a odovzdávanie diplomov víťazom v jednotlivých kategóriách sa uskutočnilo 14. apríla 2015 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v rámci  otvorenia výstav Najkrajší kalendár Slovenska 2015 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2014.

Hlavným organizátorom súťaže je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

Minuloročné víťazstvo publikácie Rožňavské cechy v kategórii Knihy o meste – monografické publikácie, ako aj tohtoročné strieborné umiestnenie úspešne zviditeľňuje v oblasti publikačnej a propagačnej činnosti nielen rožňavské múzeum, ale i mesto Rožňava a Košický samosprávny kraj.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Dňa 7.4.2015 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila vernisáž výstavy Zem nad hlavou – rožňavská jaskyniarska fotografia. Výstava je podujatím z cyklu výstav súčasného výtvarného umenia Rožňavské radiály 2, uskutočnených s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Premiéru mala vo februári 2015 v Galérii Medium v Bratislave.

Na výstave sú prezentované fotografie významných jaskyniarov staršej generácie – Vojtecha Benického, Ladislava Herényiho, Viliama Rozložníka, Arpáda Abonyiho, Vojtecha Zabariho. Súčasnú generáciu prezentujú Miroslav Hujdič, Jaroslav Stankovič, Milan Kapusta, Tomáš Lázár, Alexander Buzinkay. Okrem V. Benického sú všetci pôvodom Rožňavčania.

Vystavené fotografie pochádzajú zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (fotografie V. Benického) a zo súkromných archívov jednotlivých autorov.

O histórii a súvislosti dlhoročnej spolupráce Baníckeho múzea v Rožňave a jaskyniarov informovala účastníkov vernisáže pracovníčka múzea Gabriela Kolesárová.

Osobitosť a úskalia fotografovania v podzemných priestoroch bez denného svetla priblížil prítomným kurátor výstavy Norbert Lacko. Ako uviedol, kým v počiatkoch mala jaskyniarska fotografia skôr dokumentačný charakter, postupne začínala mať viac estetické, ba až umelecké poňatie. V tomto smere označil za priekopníka Miroslava Hujdiča. Ako skonštatoval, dalo by sa povedať, že v tomto duchu pokračujú aj ďalší súčasní autori jaskyniarskych fotografií.

Výstava Zem nad hlavou potrvá do 24.4.2015. Je pekná a zaujímavá, za čo ďakujeme jej kurátorom N. Lackovi a Silvii L. Čúzyovej. Veríme, že si ju príde pozrieť čo najviac záujemcov.

Gabriela Kolesárová