V Rožňave v 15. – 16. storočí tvorili popri baníkoch významnú vrstvu obyvateľstva remeselníci. Takmer do konca 16. storočia malo mesto iba remeslá nevyhnutne potrebné pre život obyvateľstva alebo pre baníctvo a hutníctvo. Za krátky čas sa Rožňava zmenila na remeselnícke mesto s početnými cechmi.

Medzi najstarších remeselníkov v Rožňave patrili mäsiari. Produkovali najnevyhnutnejšie produkty pre činnosť baníkov – loj a kožu. Cech vytvorili v roku 1597, kedy im artikuly potvrdili richtár a rada mesta Banská Bystrica. Pre mesto mal tento cech veľký význam a po výrobkoch tohto cechu bol obrovský dopyt. Mäsiari nielen spracovávali mäso a zásobovali obyvateľov mesta potravinami, ale vyrábali aj dôležité produkty pre činnosť baníkov – loj na svietenie v baniach a kožu na výrobu kožených nádob pre vertikálnu banskú dopravu a na zhotovenie fleku – koženej zástery, ktorá chránila odev.

Mäsiari patrili medzi najbohatších remeselníkov v Rožňave a voči mäsiarom z iných miest mali výsadné postavenie. Príkladom je skutočnosť, že mäsiari z cudzích miest nesmeli na trh dovážať porazený dobytok. Museli ho doviesť živý, ukázať ho zástupcom cechu a až po ich schválení ho mohli v zariadeniach miestnych mäsiarov za poplatok poraziť.

Rožňavskí mäsiari zrejme často pociťovali konkurenciu. Keďže cudzí mäsiari predávali svoje výrobky lacnejšie ako domáci, obrátili sa rožňavskí mäsiari na arcibiskupa Petra Pázmánya a žiadali,  aby zakázal cudzím mäsiarom predávať mäso v Rožňave. Arcibiskup im v roku 1634 vyhovel, ale s podmienkou, že nebudú predávať mäso drahšie ako cudzí mäsiari, aby nepoškodili chudobných občanov. Rozdiel im malo uhradiť mesto.

Zaujímavá je aj skutočnosť, že podľa starodávneho zvyku sa cechy každoročne po voľbách predstavovali novozvolenej mestskej rade a richtárovi, ktorých pri tejto príležitosti obdarovávali rôznymi darmi. Mäsiari, hoci patrili k najbohatším cechom, sa pri tejto príležitosti nikdy neprejavovali.

Spomienkou na existenciu mäsiarskeho cechu v Rožňave sú cechové insígnie a písomný materiál, ktoré sú evidované v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Veľmi zaujímavá je mosadzná zvolávacia tabuľka rožňavského cechu mäsiarov z roku 1774. Na tabuľke dominuje uprostred umiestnený, dosť nešikovne znázornený znak remesla – motív býka. Na zadnej strane je tabuľka opatrená schránkou štvorcového tvaru, ktorá je po obvode zdobená radom vyrytých hviezd. Schránka slúžila na uloženie správy.

Zachovali sa aj dve pečatidlá rožňavského mäsiarskeho cechu z rokov 1748 a 1847, na ktorých v pečatnom poli dominuje rytý znak remesla – hlava býka.

Vzácnym písomným prameňom je výučný list cechu mäsiarov z roku 1698.

Znaky mäsiarskeho cechu sú dnes viditeľné aj na budove, ktorá v minulosti slúžila ako administratívna budova Markovej manufaktúry na spracovanie kože. Umiestnené sú v rohoch nad vstupnými portálmi. Budova je jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok obdobia klasicizmu na Slovensku. Dnes v nej sídli riaditeľstvo Baníckeho múzea v Rožňave.

 

Výučný list cechu mäsiarov, 1698 /voľný preklad/:

My, najstarší a nadriadení majstri ctihodného mäsiarskeho remesla v slobodnom kráľovskom meste baníckom Rožňava v hornom Uhorsku, Lassar Weiser a David Möser, posielame všetkým majstrom a tovarišom v mestách a na trhoch svoje pozdravy, sme im k službám a prajeme všetko dobré.

            Oznamujeme im týmto otvoreným listom, že ctihodný mäsiarsky tovariš menom Michael Kostyal nás poprosil o vystavenie vysvedčenia o svojom správaní sa, čo sme mu nemohli odmietnuť. Horeuvedení oznamujeme všetkým majstrom a tovarišom, ktorých sa to týka, ktorým bude tento list ukázaný, že menovaný Michael Kostyal slúžil u nášho majstra Thomasa Fleischera 1 rok tak, ako sa na mäsiarskeho tovariša patrí a všetky služby vykonával tak čestne, verne,  poctivo a slušne, že sa o ňom môžeme vysloviť len v dobrom.

            Aj dlhšie by sme ho boli radi ponechali u seba, prejavil však vôľu skúsiť šťastie aj inde, prosíme preto pánov majstrov horeuvedeného remesla, aby menovaného Michaela Kostyala prijali medzi seba ak ich vyhľadá, umožnili mu vykonávať remeslo vedľa ostatných členov cechu a prejavovali mu dobrú vôľu aj v ostatných záležitostiach.

My sme ochotní to isté tiež priateľsky poskytnúť.

Kvôli väčšej dôveryhodnosti sme listinu potvrdili aj našou cechovou pečaťou.

 

V Rožňave 16. februára 1698

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

12
jan

Prezentácia vedecko-výskumnej činnosti

   Posted by: admin   in Archív 2016

Prezentácia vedecko-výskumnej činnosti

V predvianočnom období, 22.decembra 2016, sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnilo zaujímavé podujatie – „malý seminár“  odborných pracovníkov múzea, na ktorom bola prezentovaná ich vlastná vedecko-výskumná činnosť.

Cieľom podujatia bola možnosť pracovníkov osobne predstaviť vlastnú činnosť, získať aktuálny prehľad o odbornej práci ostatných kolegov, inšpiráciu a motiváciu do budúcnosti. Stretnutie sa nieslo v seminárnom duchu a pred celý kolektív pracovníkov múzea postupne vystúpili prednášatelia, ktorí prostredníctvom spracovaných prezentácií priblížili svoje výskumné úlohy a stav ich plnenia počas roka 2016. Celkovo odznelo šesť príspevkov a uskutočnili sa dve prezentačné aktivity:

1) Mgr. Sylvia Holečková: Rožňavská a muránska kamenina (čiastkový výsledok za rok 2016 + súhrn doterajších zistení)

2) Mgr. Eva Lázárová: Markova manufaktúra na spracovanie kože (čiastkový výsledok za rok 2016)

3) Mgr. Petronela Bodnárová: Periodická tlač v zbierkach Baníckeho múzea  v Rožňave

4) Mgr. Sylvia Holečková: Mestské múzeum v Rožňave (čiastkový výsledok za rok 2016)

5) Mgr. Martin Kováč: Biče na Gemeri a v zbierkach Baníckeho múzea

6) Mgr. Pavol Lackanič: Partizánske hnutie počas 2. svetovej vojny na hornom a strednom Gemeri

7) PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.: Nová expozícia baníctva a hutníctva Gemera (komentovaná prehliadka priestorov)

8) Mgr. Gabriella Badin: Živé múzeum V. – úžitkové ľudové umenie košikárov na Gemeri – praktická ukážka a vlastná výroba

 

Súčasťou programu bol simultánne prebiehajúci prezentačný deň nových odborných publikácií (73 ks), ktoré si pracovníci múzea mohli osobne prezrieť a prelistovať. Publikácie boli pre Knižnicu Baníckeho múzea získané vďaka úspešnému projektu z FPU.

Podujatie splnilo očakávania a samotné prezentácie okrem zaujímavých a cenných informácií, ktoré sa kolegom podarilo vybádať, priniesli aj ďalšie podnety – napr. aké odborné a historické fakty je ešte možné vedecko-výskumnou činnosťou zistiť, ako ich následne vhodnou formou predstaviť laickej verejnosti, atď.

 

Pavol Lackanič

Foto: Janka Vaisová

23
dec

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2016

oznam-celozavodna

22
dec

PF 2017

   Posted by: admin   in Archív 2016

pf2017

21
dec

Internácia – očami študentov

   Posted by: admin   in Archív 2016

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnili galerijno-pedagogické hodiny k aktuálnej výstave pod názvom Internácia. Na úvod účastníci, študenti zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave pod vedením Ing. Kataríny Miščíkovej, absolvovali prehliadku výstavy a oboznámili sa s dielami autora Rolanda Neupauera, ktoré následne aj vizuálne interpretovali – vytvorili vlastné kópie umeleckých diel.

Študenti nemali ľahkú úlohu, pretože už aj na vernisáži odzneli slová akademickej maliarky Évy Andrey Szőcs o Rolandovi Neupauerovi, že autor používa presne koncipované farby, čiary, formy, gestá, ktoré len na prvý pohľad vyzerajú akoby spontánne. V tomto kontexte priamo v galérii pracovali skupinky študentov a snažili sa čo najlepšie reprodukovať kompozíciu a symboliku vystavených diel.

Našim cieľom bolo prostredníctvom tejto výtvarnej metódy pomôcť účastníkom rozvíjať a prehĺbiť poznatky o daných výtvarných dielach, ich percepcii a v neposlednom rade vytvoriť istý dialóg medzi autorom vystavených diel a príjemcami, čiže študentmi.

Gabriella Badin

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry pričom poskytuje finančné prostriedky aj na podporu múzeí, umeleckých aktivít a kultúry.

Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre múzea a galérie. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podalo v roku 2016 v rámci aktuálnych výziev a programov na novovzniknutý Fond pre podporu umenia celkovo 8 projektov, z ktorých bolo podporených 7 a to sumou 13.800 eur, pričom spoluúčasť žiadateľa je vo výške 1104 eur.

V podprograme 6.3 Ochrana zbierkových predmetov sa realizuje, resp. bolo zrealizovaných 5 projektov, v podprogramoch 6.1.3 Akvizícia knižníc a 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity po 1 projekte.

V nasledujúcich článkoch stručne predstavíme všetkých 7 projektov podporených z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia.

fpu_logo1_modre

20
dec

Doprajme im dôstojnú starobu

   Posted by: admin   in Archív 2016

Projekt s názvom Doprajme im dôstojnú starobu bol zameraný na nákup depozitárneho vybavenia pre vzácny písomný materiál Baníckeho múzea v Rožňave. Ide o staré a vzácne fotografie, tlače a písomný materiál (dekréty, poverenia, vyhlášky, pracovné a vojenské knižky a iné), ktoré úzko súvisia nie len s mestom Rožňava ale aj jeho širším okolím. Predmety boli uložené vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach (nevhodná vlhkosť a teplota vzduchu, polorozpadnuté krabice, ktorých veľkosť často nepostačovala na dôstojné uloženie zbierkových predmetov) a predmety neboli chránené nie len proti vlhkosti, ale najmä proti prachu a škodcom, čím dochádzalo k ich znehodnoteniu.

Hlavným cieľom projektu bolo uložiť tento písomný materiál do špeciálnych archívnych materiálov a to do archívnych tubusov vyrobených zo špirálovite stočenej paspartovacej lepenky s neutrálnym pH, archivačných dosiek z archívnej lepenky, krabíc na pergamenty vyrobených z archívnej lepenky, špeciálnych archívnych boxov a krabíc, obalov na právne dokumenty s úplným obvodným pokrytím. Vzácne historické fotografie tak sú uložené do transparentných obálok a neprehľadných obalov odolných proti starnutiu vyrobených z neprehľadného fotografického papiera bez alkalickej rezervy. Negatívy zase do špeciálnych samostatných obálok a krabíc na negatívy. Historické tlače boli opatrené samolepiacou polyesterovou fóliou na balenie kníh, ktorá zabránila povrchovému ničeniu pevnej väzby a tlače s mäkkou väzbou sú spevnené špeciálnou spevňovacou fóliou.

Projekt sa začal realizovať v októbri a práve vďaka špeciálnym archivačným materiálom odolným proti starnutiu, vlhkosti a nečistotám sú zbierkové predmety dôstojne uložené a primerane chránené, čím sa predĺži ich životnosť a svojou výpovednou hodnotou tak poslúžia k vedecko výskumným úlohám a výstavným účelom zamestnancov Baníckeho múzea, ale aj študentom vysokých škôl pri písaní bakalárskych a diplomových prác.

 

Petronela Bodnárová

Foto: Janka Vaisová

 

 

20
dec

Chceme mať svoje miesto!

   Posted by: admin   in Archív 2016

Projekt bol zameraný na zaistenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v jednotlivých depozitároch. Šlo o zbierkové predmety z fondov baníctva, hutníctva, národopisu, histórie a militárií. Jeho hlavným cieľom bolo dosiahnuť prehľadné uloženie zbierkových predmetov v depozitári podľa jednotlivých materiálových skupín, čím sú zbierkové predmety chránené najmä pred mechanickým poškodením. Súčasťou novovybudovaných priestorov v rámci Zážitkového centra SENTINEL je depozitár, ktorý je síce vybavený klimatizáciou, ale bez príslušného nábytku. Predkladaný projekt riešil vybavenie tohto depozitáru vhodnými úložnými systémami (archivačné skrine s posuvnými dverami na uloženie písomnosti a fotografií; šatníkové skrine pre banícke uniformy, a regály pre ostatné cenné zbierkové predmety  ako sú banské osvetľovacie svietidlá, meracie prístroje a iné). Druhý depozitárny priestor, ktorý projekt zahŕňal, sa nachádzal v Galérií Baníckeho múza v Rožňave. Tento priestor bolo potrebné vybaviť 6 ks archivačných skríň s posuvnými dverami na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov. Projekt sa realizoval v mesiacoch október a november.

Petronela Bodnárová

Foto: Janka Vaisová

Page 1 of 6112345...Last »