19
máj

Noc múzeí a galérií 2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila dňa 3. mája 2016 vernisáž výstavy  EX LIBRIS EROTICIS.

Návštevníkom galérie v týchto dňoch  predstavujeme výstavu Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorej  kurátorom je Mgr. Ivan Havlice – vedúci umelecko – historického odboru múzea.

Slovo ex libris pochádza z latinčiny a znamená „ z knihy“. Je to knižná značka, ozdobný lístok, ktorý sa vlepoval do knihy a obsahoval názov ex libris, meno majiteľa knihy a nejaký výtvarný motív.

Knižné značky sú staršie ako kníhtlač, objavujú sa už v stredoveku v rukopisných kódexoch. Zo začiatku ich používali predovšetkým panovníci, šľachtické rody a kláštory.

Postupne ( začiatkom 20. storočia ) ex libris zmenil svoj charakter a zo značky vlastníka knihy sa stal objektom zberateľov, ako napríklad poštové známky, mince alebo odznaky.

Dnes patrí ex libris k úžitkovej grafike a ide o grafický list s rozmerom nie väčším ako 150×130 milimetrov. Tematicky je veľmi rôznorodý. Znázorňuje portréty, karikatúry, krajiny, zátišia, žánrové, biblické či mytologické výjavy.

Fond grafiky Východoslovenského múzea v Košiciach eviduje vo svojich zbierkach 276 takýchto drobných tlačí. Sú medzi nimi ex libris šľachtických rodov, kláštorných a biskupských knižníc, no prevažnú väčšinu tvoria originálne listy z 20. storočia od známych i menej známych výtvarníkov. Z celej tejto zbierky sa svojím motívom vyníma šesťdesiatštyri grafických listov s erotickými výjavmi.

Výstava je rozdelená na tri časti.

Staršia časť bola do Východoslovenského múzea zakúpená už v roku 1950 a pochádza zo zbierky Jaroslava Karla Obrátila.

Novšia časť doplnila zbierku Východoslovenského múzea v roku 2002 o súbor z diela akad. maliara Petra Kocáka.

Zahraničné diela  pochádzajú zo zbierky Petra Kocáka z jeho pobytu v Japonsku.

 

Prečo Banícke múzeum v Rožňave zaradilo do svojho plánu výstav práve túto komornú výstavu?

Pretože výstava Ex libris eroticis  predstavuje nie každodennú tematiku a špeciálny, zriedkavý žáner – miniatúrnu umeleckú grafiku, s ktorou sa na múzejných výstavách nestretávame často.

 

Chceli by sme Vás pozvať na prehliadku tejto zaujímavej a nevšednej výstavy, ktorú si môžete pozrieť do 20.07.2016.

 

Eva  Lázárová

foto: Janka Vaisová a Gabriella Badin

Vo štvrtok 12.5.2016 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnilo slávnostné otvorenie dvoch výstav s prírodovedným zameraním – Natura excelentaŠpirhač, gacek, trúlelek.

Obidve výstavy boli prevzaté z Východoslovenského múzea Košice.

Výstava s tajomným názvom „Špirhač, gacek, trúlelek“ nám približuje život záhadných tvorov, akými sú pre mnohých z nás netopiere. Názov výstavy sa skladá zo slov, ktorými ich nazývajú v jednotlivých regiónoch Slovenska. Autorom výstavy je Miroslav Fulín z Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý je zároveň aktívnym členom občianskeho združenia Spoločnosť na ochranu netopierov, zameraného nielen na ich ochranu a výskum, ale aj osvetu.

Téma netopiere je v našom regióne nanajvýš aktuálna, veď tu máme početné jaskyne i staré banské diela, kde si tieto vzácne a zákonom chránené živočíchy nachádzajú svoje zimoviská. Je dôležité, aby obyvatelia, hlavne mladí ľudia, spoznali ich život a presvedčili sa, že fámy, ktoré sa o netopieroch šíria, nie sú pravdivé. V poslednom čase narastá počet kontaktu netopierov s ľuďmi v dôsledku úbytku prirodzených miest na úkryt. Občas sa stáva, že netopier v snahe nájsť si vhodný úkryt, si pomýli bútľavý strom s vetracím otvorom v prázdnom byte. Práve v takýchto prípadoch je dôležité, aby ľudia vedeli správne zareagovať  a aby si uvedomili, že netopiere nie sú nebezpečné.

Okrem informačných banerov dopĺňajú výstavu prírodovedné preparáty rôznych druhov netopierov, žijúcich u nás, ako aj rôzne informačné brožúry. V rámci prehliadky je možné si pozrieť aj filmy o živote netopierov.

Myslíme si, že práve spomínaná výstava prinesie návštevníkom potrebné informácie o týchto tajomných živočíchoch a tým prispeje aj k ich ochrane.

Ďalšia výstava Natura excelenta prezentuje zaujímavosti z prírody Košického samosprávneho kraja. Približuje najvzácnejšie poklady prírody východného Slovenska, mnohé medzinárodného významu. Zameriava sa aj na jednotlivé regióny, medzi ktorými nemôže chýbať Slovenský kras, Slovenský raj, Volovské vrchy, ale aj ďalšie oblasti, ako Slanské vrchy, Vihorlat  a pod. Autormi výstavy a zároveň aj fotografií sú prírodovedci – botanička Eva Sitášová a zoológ Miroslav Fulín. Okrem nich prispeli svojimi snímkami Miloš Balla a fotograf Milan Kapusta.

Obidve výstavy – Špirhač, gacek, trúlelekNatura excelenta si môžete prísť pozrieť do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave do 8.7.2016.

 

Gabriela Kolesárová

foto: Janka Vaisová

Počas dní 5. a 6. mája sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnili odborno-popularizačné prednášky pre študentov rožňavských stredných škôl na tému tragédie obyvateľov stredočeskej obce Lidice. Súbor prednášok nadväzuje na aktuálnu výstavu „Tragédia Lidíc“, ktorú je možné v galérii navštíviť do 1. júla 2016. Téma dopadu násilnej perzekúcie nevinného civilného obyvateľstva z titulu moci je aj v súčasnosti stále aktuálna, keďže aj dnes vo viacerých častiach sveta neustále dochádza k podobným tragédiám. Postupne absolvovali prednášky študenti troch tried Gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave a dve triedy Strednej odbornej školy technickej v Rožňave.

Program prednášok pozostával z troch ucelených častí: 1. prezentácia, 2. dobové filmové zábery a 3. komentovaná prehliadky výstavy. Prítomných študentov zaujala najmä faktami nabitá a emocionálne ladená prezentácia nášho hosťa, PhDr. Andrey Ševčovičovej, ktorá sa sústredila na jednotlivé časti lidickej tragédie (zavraždenie mužov, deportácia žien do koncentračného tábora Ravensbrück, ako aj transport a likvidácia lidických detí v poľskom Chełmne). Riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Mgr. Pavol Lackanič, potom študentom predstavil a krátko okomentoval filmový dobový dokument, ktorý zachytáva fyzické ničenie Lidíc nacistami (vypálenie, bombardovanie apod.). Zaujímavosťou filmu je, že nacisti si ničenie obce sami dokumentovali, keďže to chceli využiť pre účely propagandy a za takýmto účelom vznikli aj samotné zábery. Po filme riaditeľ múzea pozval študentov do priestorov samotnej výstavy, kde im priblížil jej koncept a obsahové zloženie. Výstava zachytáva všeobecný pohľad na tragédiu Lidíc, život jej obyvateľov pred ňou, ako aj budovanie nových Lidíc po skončení vojny a s tým súvisiace hľadanie novej životnej sebarealizácie Lidičanov. Špeciálnu časť výstavy tvorí z veľkej časti smutný osud Lidických detí a návrat Lidických žien. Nemenej zaujímavé bolo rozprávanie o súčasných Lidiciach, ktoré si žijú svoj život (i keď nevyhnutne s tieňom minulosti) ako mieste hodnom návštevy každého z nás.

Cieľom prednášok Baníckeho múzea v Rožňave na tému Lidickej tragédie je u mladých ľudí vzbudiť záujem o tematiku 2. svetovej vojny z pohľadu bežných ľudí, mať vedomosti o zlobe nacistického systému a jeho konaniu, a poznať smutné osudy nevinných ľudí. Len takýmto poznaním je možné u mladšej generácie vyvolať potrebu konfrontovať súčasné tragické udalosti s tými minulými a zaujať postoj, ktorý odmieta násilie, zneužitie moci a pomstu na nevinných.

Dňa 10. júna 2016 o 16:30 hod. pri príležitosti 74. výročia Lidickej tragédie pripravuje Banícke múzeum v Rožňave prednášku pre širokú verejnosť. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Pavol Lackanič

12
máj

Otváracie hodiny na letnú sezónu

   Posted by: admin   in Archív 2016

11
máj

Vplyv architektúry na spoločnosť

   Posted by: admin   in Archív 2016

Prednášky k výstave „40 rokov architektúry manželov Maníkovcov“

 

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnili prednášky k výstave pod názvom „40 rokov architektúry manželov Maníkovcov“, ktoré viedol jeden z autorov výstavy Ing. arch. Mikuláš Maník. Úvodom priblížil myšlienky jednej z najpozoruhodnejších osobností  slovenskej architektúry 20. storočia, Eugena Kramára:

„ Architektúra je trvalou scénou všetkých nás i veľa budúcich generácii“

„My architekti sme zodpovedne povolaní hodnotne modelovať prostredie života, a tak užitočnosťou a krásou pôsobiť výchovne na najlepšie stránky psychiky človeka.“

Následne p. Maník predstavil študentom prostredníctvom aktuálnej výstavy svoje životné dielo. Poukázal na význam architektúry v protiklade k jednoduchým stavbám.  Pripomenul, že tým, že architekt  rešpektuje  nielen plochu, priestor a funkciu stavby, vytvára historicko-výtvarný umelecký komplex, ktorý je v harmónii so životným a prírodným prostredím. Tým, že architekt pôsobí svojím dielom nielen na súčasnú, ale i na nasledujúce generácie, je jeho zodpovednosť obrovská.

Uviedol príklady pamätníka SNP v Čiernej Lehote, kde dokázal presvedčiť v danej dobe /1974/ o totemovom  riešení priestoru, alebo rekonštrukciu rodného domu Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove, kde vedel presadiť citlivejšie riešenia napriek socialisticko-realistickému umeleckému trendu doby. Na výstave, na ktorej sa predstavila aj jeho manželka, Ing. arch. Zuzana Maníková, predstavil študentom aj ďalšie ich významné diela z okolia Rožňavy, ale aj z iných kútov Slovenska. Porozprával aj o pôsobení obidvoch autorov v minulosti priamo v Rožňave, kde, ako uviedol, sa  im tvorilo mimoriadne úspešne.

Jeho slová potvrdila aj historička umenia Mgr. Edita Kušnierová, ktorá názorne zhrnula umelecko-historický význam diela manželov architektov Maníkovcov.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ing. Maníkovi, že študentom v rámci prednášky priblížil zaujímavé poznatky z oblasti architektúry. Obidvom, spolu s manželkou, prajeme ešte veľa tvorivých síl.

 

Gabriella Badin

11
máj

Expokus 5/2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

Gemerská keramika

Misa, o ktorej sa vzhľadom na jej veľké rozmery predpokladá, že bola vyrobená  zo žiaruvzdornej hliny ako majstrovské dielo neznámeho hrnčiarskeho učňa. Učeň sa mohol stať majstrom hrnčiarom až po úspešnom zložení praktickej skúšky, ktorej výsledkom je práve takéto majstrovské dielo. Aj keď nepoznáme pôvod predmetu, predpokladáme že bol vyrobený v niektorej z hrnčiarskych dedín nachádzajúcich sa medzi Plešivcom a Rimavskou Sobotou. Výrobok, na základe ornamentiky, pravdepodobne pochádza z druhej polovice 19. storočia.

Martin Kováč

9
máj

Andrássyho deň II

   Posted by: admin   in Archív 2016

Andrássyho deň II

Dňa 20. mája 2016 od 9:00 hod. sa v areáli Baníckeho múzea v Rožňave (Šafárikova 31) uskutoční už druhý ročník Andrássyho dňa. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a v spolupráci so Združením Slovenskej železnej cesty a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Podujatie, ktoré Banícke múzeum v Rožňave pripravuje v rámci 12. ročníka Nocí múzeí a galérii, prináša pre návštevníkov zaujímavý program vrátane sprístupnenia  Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára a prezentáciu významných exponátov zo zbierok múzea súvisiacich s rodinou Andrássyovcov. Program ďalej zahŕňa banícky sprievod v dobovom oblečení, ukážky umeleckého kováčstva, banskej osvetľovacej a meracej techniky, razenie medailí či prezentáciu dobových účesov zo začiatku 20. storočia. Pre deti, ale aj dospelých, sú okrem náučných prednášok pripravené tvorivé dielne zamerané na rod Andrássyovcov a železnú cestu. Slávnostnú atmosféru umocní počas celého dňa banícka dychovka z Dobšinej. Neskôr v podvečerných hodinách sa o dobrú náladu postará ľudová hudba Maroša Rusňáka z Rožňavy.

Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle 058/ 734 37 10.

Page 1 of 5012345...Last »