Ochrana osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,

radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúva Banícke múzeum v Rožňave, sídlo: Šafárikova 31, 048 01 Rožňava, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov.

S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom.

Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov Baníckym múzeom v Rožňave, nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

Kto je prevádzkovateľ a aké sú jeho kontaktné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov Banícke múzeum v Rožňave.

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31 048 01 Rožňava
tel: 058 734 37 10 banickemuzeum@gmail.com;
www.banmuz.sk

Kto je zodpovednou osobou prevádzkovateľa?

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv na úseku ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Meno: Miroslava Mészárosová
E-mail: banickemuzeum@gmail.com
Telefón: 058 734 37 10
Korešpondenčná adresa: Šafárikova 31, 048 01, Rožňava

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Kto môže byť dotknutou osobou?

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať v rámci plnenia našich úloh, sú (v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie), najmä nasledovné osoby:

- zamestnanci Baníckeho múzea v Rožňave;
- účastníci verejného obstarávania;
- sťažovateľ;
- fyzické osoby, s ktorými Banícke muzeum v Rožňave uzatvára zmluvu;
- zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb; 
- uchádzači vo verejnej súťaži;
- kandidáti na voľnú / obsadzovanú pozíciu;

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:


- evidencia dokumentov v rámci činnosti Baníckeho múzea v Rožňave prijatých pri výkone úloh podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- evidencia dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z. niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov Baníckeho múzea v Rožňave podľa súvisiacich právnych predpisov (najmä zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov); 

- evidencia projektovej dokumentácie podľa zákona č.284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - registrácia zmlúv a povinné zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- spracovanie účtovných dokladov v Baníckom múzeu v Rožňave, napríklad podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; - evidencia dokumentov súvisiacich s výpožičkou zbierkových predmetov a výstavnou činnosťou múzea podľa zákona 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- obsadenia voľného pracovného miesta na základe súhlasu prípadného kandidáta na obsadzovanú pozíciu.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa). Konkrétny rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.

Radi by sme upozornili, že v niektorých prípadoch, ak je to nevyhnutné na splnenie úloh alebo povinností stanovených zákonom môžeme spracúvať aj osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (napr. zdravotný stav zamestnancov v rámci plnenia mzdovej a personálnej agendy.

Čo v prípade neposkytnutia osobných údajov?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

- plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov;

- uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov Baníckeho múzea v Rožňave. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

Ako získavame Vaše údaje?

Osobné údaje získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ale získavame údaje aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zákonných zástupcov alebo zamestnávateľov, prípadne iných štátnych a verejných orgánov.

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme?

V závislosti od účelu spracúvania údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

- príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, správcovi dane, Úradu pre verejné obstarávanie SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva SR a pod.);

- zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju resp. jeho kontrolným orgánom - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, lekárska komora;

- orgánom činným v trestnom konaní;

- príslušným súdom.

Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe nutnej k dosiahnutiu účelov uvedených v tomto dokumente.

Kde Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame len v Európskej únii.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), našim registratúrnym plánom, zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu účinnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania, po dobu tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas konania po podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Aké sú Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov?

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

- na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;

- na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;

- na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi - to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný; uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

- na opravu chybných údajov kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje.

Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;

- na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;

- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:

 Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;

 nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;

 nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely;

 je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;

 ak je spracúvanie nezákonne;
- ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov Baníckeho múzea v Rožňave;
- kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu by ste mali kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
- ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov) alebo príslušný súd.

V čom spočíva Vaše právo namietať?

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov Baníckeho múzea v Rožňave. V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.

Ako často aktualizujeme túto informáciu?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle.

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov spracovateľských operáciách Úradu vlády Slovenskej republiky

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Banícke múzeum v Rožňave
Adresa: Šafárikova 31 048 01 Rožňava
Zodpovedná osoba: Mészárosová, 058/ 734 37 10
e-mail: banickemuzeum@gmail.com

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
• právo namietať proti spracúvaniu,
• právo na prenosnosť údajov,
• právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
• právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
• právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
• právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:

a. účel spracúvania;

b. kategórie dotknutých osobných údajov;

c. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, www.banmuz.sk, je Banícke múzeum v Rožňave, ktorý je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku www.banmuz.sk, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím použite odkaz banickemuzeum@gmail.com

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov. Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information) a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov

 

 

kosicky samospravny krajterraincognita fond na podporu umenia