Oznámenie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP

Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise.

Smernica č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 3/2015 Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

a/ oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,

b/ neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V Košickom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór KSK.

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Ďalšie osobné údaje, uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi KSK ako zodpovednej osobe: v listinnej forme, doručený poštou, alebo v elektronickej forme, doručený e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického formuláru.

Označenie zodpovednej osoby na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov: poštou:

Ing. Ľubomír Hudák
hlavný kontrolór KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

 

 

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok