Historická expozícia

Učebnice a školstvo v období socializmu

Tento týždeň si pripomíname deň učiteľov,  keďže neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania sú učebnice v príspevku sa bližšie pozrieme na učebnice v kontexte vzdelávania, ktoré boli súčasťou edukácie na našom území v období socializmu.

Učebnice nás sprevádzajú od prvých dní v školských laviciach, sú dôležitým zdrojom informácii pre žiakov ale aj istou oporou učiteľa pri vyučovaní. Obdobie socializmu bolo poznačené ideológiou vládnuceho režimu, ktorá do veľkej miery ovplyvnila školské učebnice a tie sa stali jedným z nástrojov budovania ,,nového“ školstva.

Výrazne zmeny v školstve nastali už po prijatí KVP, zo škôl boli čiastočne odstránené učebnice maďarského a nemeckého jazyka, ktoré nahradili knihy ruského jazyka. Na túto skutočnosť sme sa opýtali pamätníkov socializmu, ktorých spomienky nás budú sprevádzať celým príspevkom. ,,Prijaté nariadenia a opatrenia sme si ako študenti spočiatku ani neuvedomovali brali sme to ako bežnú súčasť vzdelávania. Súdružka učiteľka nám rozdala nové učebnice schválené vládou a to pre nás bolo smerodajné. Je zaujímavé to hodnotiť takto s odstupom času, teraz musím priznať, že to bola radikálna a náhla zmena.“

Vládnuca garnitúra nemala jednotný názor na reorganizáciu a fungovanie školstva, čo je možné vidieť na množstve zákonov a nariadení, ktoré boli schvaľované. Prijatím zákona č. 31/1953 Zb. O školskej sústave a o vzdelávaní učiteľov z 24. apríla 1953 bola deväťročná povinná školská dochádza skrátená na osem rokov - učebnice bolo potrebné prispôsobiť novej vzdelávacej sústave, tu nastáva problém s nedostatkom kvalitných,  potrebám štúdia zodpovedajúcich učebníc, ktorý je typický pre väčšiu časť obdobia socializmu. ,,Ako dieťa som sa ja a moji spolužiaci, skráteniu školskej dochádzky veľmi potešili, v tom čase sme ešte netušili, že v priebehu siedmych rokov dôjde k ďalšej zmene v školstve. “

Po uplynutí určitého času bolo potrebné prehodnotiť platný školský zákon. Prinieslo skrátenie školskej dochádzky požadovaný výsledok? Na zjazde KSČ z roku 1958 bola deklarovaná nevyhnutnosť predĺženia školskej dochádzky na deväť rokov. ,, Predstavte si, že nastupujete do ôsmeho ročníka, blíži sa koniec vašej povinnej školskej dochádzky, pripravujete sa na ďalšie štúdium alebo prácu a príde nariadenie, na základe ktorého budete študovať na základnej škole ešte jeden rok. Samozrejme, že niektorí žiaci boli nespokojní, niektorí to vítali, ako sa hovorí koľko ľudí toľko názorov.“ V nadväznosti na ustanovenia, ktoré boli prijaté na zjazde KSČ, bol schválený zákon č. 186/1960 z 15. decembra 1960, ktorý priniesol zmeny v školskej sústave a vzdelávaní. Významnú zmenu vo výchove a vzdelávaní mal priniesť projekt Ďalší rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy zo 4. júna 1976, na základe ktorého malo vzdelávanie v Československu nadviazať na svetové vzdelávanie. V učebniciach malo dôjsť k zmene osnov a rétoriky, čo reálne nebolo naplnené.

V období socializmu došlo k mnohým zmenám v oblastí vzdávania, čo sa dorazilo v obsahu učebníc, pričom bolo dôležité v knihách poukázať na úspechy komunistickej strany. Československí žiaci mali byť vychovávaní v duchu ,,novej“, socialistickej morálky. Napríklad v učebniciach fyziky mali prevažovať zmienky o využití motorov a energie pre blaho pracujúceho ľudu. Zmeny v školstve sa odrazili aj na samotnej kvalite učebníc, ktorá bola mnohokrát nedostačujúca – neprimeraná veľkosť písma, rozmazané ilustrácie a gramatické nedostatky zhoršovali kvalitu vzdelávania.

V závere si dovolím konštatovať, že rovnako ako v minulosti tak aj v súčasnosti  je učebnica a kniha nenahraditeľným zdrojom poznatkov a pomôckou pri štúdiu. Nikto z nás si bez učebnice nevie predstaviť čas strávený v škole, v lavici s obľúbeným spolužiakom s peračníkom a zošitom. Keďže tento mesiac je aj mesiacom knihy siahnime po našej najobľúbenejšej knihe a opäť si ju prečítajme. Ktorá je tou Vašou?

Simona Bilecová

sb1
• Čítanka pre 1. ročník základnej školy, rok 1983

 

sb2
• Šlabikár pre 1. Ročník základnej školy, rok 1983

 

Zoznam použitých zdrojov:

DANEK, J. Dejiny výchovy a vzdelávania na území Slovenska. Košice : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, 180 s. ISBN 987-80-8105-647-5

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2008, 272 s. ISBN 978-80-223-2391-8

TAJTÁK, Ladislav. Dejiny Rožňavy 2. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, N.P, 1978, 450 s.

Výpovede pamätníkov socializmu

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok