27
mar

Knižnica

   Posted by: admin   in

Knižnica Baníckeho múzea v Rožňave

Kód ISIL SK - 5KAFSM49512

Knižnica Baníckeho múzea v Rožňave bola založená v roku 1963. Zameraná je prevažne na baníctvo, hutníctvo, jaskyniarstvo, národopis  a regionálnu literatúru. Slúži najmä zamestnancom pri riešení výskumných úloh, ale na požiadanie aj študentom pri rôznych diplomových prácach so súhlasom riaditeľa.   The Library of Mining museum in Rožňava was founded in 1963. It is mainly focused on mining, metallurgy, caving, ethnology and regional literature. It serves mainly employees in solving research tasks, but also students on request for different diploma theses with the consent of the director.