Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry pričom poskytuje finančné prostriedky aj na podporu múzeí, umeleckých aktivít a kultúry. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre múzea a galérie. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podalo v roku 2016 v rámci aktuálnych výziev a programov na novovzniknutý Fond pre podporu umenia celkovo 8 projektov, z ktorých bolo podporených 7 a to sumou 13.800 eur, pričom spoluúčasť žiadateľa je vo výške 1104 eur. V podprograme 6.3 Ochrana zbierkových predmetov sa realizuje, resp. bolo zrealizovaných 5 projektov, v podprogramoch 6.1.3 Akvizícia knižníc a 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity po 1 projekte. V nasledujúcich článkoch stručne predstavíme všetkých 7 projektov podporených z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. fpu_logo1_modre
20
dec

Doprajme im dôstojnú starobu

   Posted by: admin   in Archív 2016

Projekt s názvom Doprajme im dôstojnú starobu bol zameraný na nákup depozitárneho vybavenia pre vzácny písomný materiál Baníckeho múzea v Rožňave. Ide o staré a vzácne fotografie, tlače a písomný materiál (dekréty, poverenia, vyhlášky, pracovné a vojenské knižky a iné), ktoré úzko súvisia nie len s mestom Rožňava ale aj jeho širším okolím. Predmety boli uložené vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach (nevhodná vlhkosť a teplota vzduchu, polorozpadnuté krabice, ktorých veľkosť často nepostačovala na dôstojné uloženie zbierkových predmetov) a predmety neboli chránené nie len proti vlhkosti, ale najmä proti prachu a škodcom, čím dochádzalo k ich znehodnoteniu. Hlavným cieľom projektu bolo uložiť tento písomný materiál do špeciálnych archívnych materiálov a to do archívnych tubusov vyrobených zo špirálovite stočenej paspartovacej lepenky s neutrálnym pH, archivačných dosiek z archívnej lepenky, krabíc na pergamenty vyrobených z archívnej lepenky, špeciálnych archívnych boxov a krabíc, obalov na právne dokumenty s úplným obvodným pokrytím. Vzácne historické fotografie tak sú uložené do transparentných obálok a neprehľadných obalov odolných proti starnutiu vyrobených z neprehľadného fotografického papiera bez alkalickej rezervy. Negatívy zase do špeciálnych samostatných obálok a krabíc na negatívy. Historické tlače boli opatrené samolepiacou polyesterovou fóliou na balenie kníh, ktorá zabránila povrchovému ničeniu pevnej väzby a tlače s mäkkou väzbou sú spevnené špeciálnou spevňovacou fóliou. Projekt sa začal realizovať v októbri a práve vďaka špeciálnym archivačným materiálom odolným proti starnutiu, vlhkosti a nečistotám sú zbierkové predmety dôstojne uložené a primerane chránené, čím sa predĺži ich životnosť a svojou výpovednou hodnotou tak poslúžia k vedecko výskumným úlohám a výstavným účelom zamestnancov Baníckeho múzea, ale aj študentom vysokých škôl pri písaní bakalárskych a diplomových prác.   Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová    
20
dec

Chceme mať svoje miesto!

   Posted by: admin   in Archív 2016

Projekt bol zameraný na zaistenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v jednotlivých depozitároch. Šlo o zbierkové predmety z fondov baníctva, hutníctva, národopisu, histórie a militárií. Jeho hlavným cieľom bolo dosiahnuť prehľadné uloženie zbierkových predmetov v depozitári podľa jednotlivých materiálových skupín, čím sú zbierkové predmety chránené najmä pred mechanickým poškodením. Súčasťou novovybudovaných priestorov v rámci Zážitkového centra SENTINEL je depozitár, ktorý je síce vybavený klimatizáciou, ale bez príslušného nábytku. Predkladaný projekt riešil vybavenie tohto depozitáru vhodnými úložnými systémami (archivačné skrine s posuvnými dverami na uloženie písomnosti a fotografií; šatníkové skrine pre banícke uniformy, a regály pre ostatné cenné zbierkové predmety  ako sú banské osvetľovacie svietidlá, meracie prístroje a iné). Druhý depozitárny priestor, ktorý projekt zahŕňal, sa nachádzal v Galérií Baníckeho múza v Rožňave. Tento priestor bolo potrebné vybaviť 6 ks archivačných skríň s posuvnými dverami na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov. Projekt sa realizoval v mesiacoch október a november. Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
20
dec

Nedáme si spapať zbierky! II

   Posted by: admin   in Archív 2016

Nedáme si spapať zbierky! II Projekt sa týkal ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov Baníckeho múzea v Rožňave vystavených a uložených v jednotlivých expozíciách a depozitároch.  Realizoval sa v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári a v depozitárnych priestoroch na Námestí baníkov 25 – v dvornom krídle Galérie. Základným a hlavným cieľom projektu bolo zabrániť znehodnocovaniu zbierkových predmetov mikroorganizmami a hmyzom. Najúčinnejšou formou ochrany zbierkových predmetov je dezinsekcia plynom, ktorá by sa mala vykonávať periodicky minimálne každé dva roky. Z tohto dôvodu je tento projekt už druhým pokračovaním (komplexná dezinsekcia Historickej expozície prebehla v roku 2015). Práce na projekte boli vzhľadom na potrebu priaznivých klimatických podmienok úspešne realizované v dňoch 16.9. (Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí), 19.9. (Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár) a 23.9. (depozitárne priestory v Galérii). Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
Zbierkový fond národopisu v súčasnosti obsahuje takmer 7000 zbierkových predmetov, z ktorých je asi 1500 kusov vyrobených z dreva. Veľká časť z nich potrebuje akútny zásah reštaurátora či konzervátora. Už niekoľko rokov sa múzeu nepodarilo vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na konzerváciu týchto zbierkových predmetov. Drevo je materiál, ktorý sa po určitej dobe rýchlo ničí a znehodnotenie zbierkových predmetov vedie k ich vyradeniu. Ak múzeum príde o takéto predmety, stráca nielen zbierkový predmet, ale aj nevyčísliteľnú kultúrnu hodnotu v ňom obsiahnutú. Baníckemu múzeu v Rožňave sa podarilo v roku 2016 podať na Fond pre podporu umenia projekt na reštaurovanie 5 ks najviac ohrozených maľovaných truhlíc (N-267, N-2506, N-2739, N-3700, N-6851), ktorý bol aj podporený. Od novembra 2016 sa začalo s reštauračnými a konzervačnými prácami, ktoré uskutočňuje odborný pracovník – konzervátor. Práce budú trvať do apríla nasledujúceho roka. Tieto vzácne exponáty je možné po reštaurovaní zmysluplne a plnohodnotne využívať v múzejnej praxi. Radi by sme v tejto práci pokračovali v budúcnosti, až kým nedosiahneme želateľný stav ďalších zbierkových predmetov, ktoré môžu dôstojne vypovedať o svojej dobe aj budúcim generáciám.   Martin Kováč fpu_logo1_modre
20
dec

Literatúra – zdroj poznania

   Posted by: admin   in Archív 2016

Knižnica ožila Knižnica Baníckeho múzea v Rožňave bola založená v roku 1963 a obsahuje tituly z rôznych oblastí. V jej fonde sa nachádza takmer 7000 kníh, medzi nimi aj viacero vzácnych historických vydaní, no rovnako aj veľa kníh s už neaktuálnymi informáciami. Dôvodom je fakt, že počas posledných rokov nebola dopĺňaná o novú aktuálnu odbornú literatúru. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci múzea potrebujú nevyhnutne čerpať a získavať informácie a vedomosti z publikácií zameraných predovšetkým na históriu, národopis, baníctvo a hutníctvo, numizmatiku, jaskyniarstvo a iné oblasti z regiónu, bolo potrebné knižnicu rozšíriť o nové knižné tituly. V súvislosti s touto potrebou a snahou bol na Fond pre podporu umenia v programe 6.1.3 Akvizícia knižníc podaný projekt na nákup nových odborných titulov. V rámci podpory projektu bolo do Knižnice Baníckeho múzea v Rožňave zakúpených celkovo 73 ks odborných kníh, ktoré poslúžia k odbornému rastu zamestnancov múzea; eventuálne aj študentom stredných a vysokých škôl, ktorí môžu so súhlasom vedenia múzea prezenčne využívať služby knižnice. Janka Vaisová
Jednou zo základných funkcií múzea je nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti. Múzeá a galérie sú povinné podľa zákona vykonávať základné odborné činnosti medzi, ktoré patrí aj odborná ochrana zbierkových predmetov vystavených priamo v expozičných priestoroch. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia zaobstaranie a inštalovanie ochranných UV fólií na okná historickej budovy Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova 43 a na okná Zážitkového centra SENTINEL. Ochranné fólie sú určené na ochranu interiéru proti slnečnému žiareniu, ako aj proti prehrievaniu interiéru. Fólia zabraňuje prestupu UV a IR presklenou plochou,  je určená na inštaláciu z vnútornej strany sklenenej plochy okna. Táto špeciálna fólia je odporúčaná na pamiatkové budovy, hrady, zámky, múzea, galérie a na budovy historických hodnôt v centre mesta. Vzhľadom na to, že má nízky odraz svetla nenarušuje pôvodný vzhľad budovy. Cieľom tohto projektu bolo, aby sa mohli bezpečne použiť originály zbierkových predmetov v expozícií a tým sa zvýšila autenticita a atraktivita expozície, bez toho aby došlo k ich poškodeniu exponátov vplyvom slnečného žiarenia. Jaroslava Neubauerová
Počas mesiacov október a november sa v Galérii Baníckeho múzea konal V. ročník  múzejno-pedagogického programu Živé múzeum. Naším predsavzatím je postupne každým rokom predstaviť záujemcom významné tradičné remeslá regiónu Gemer. Po úspešne zrealizovaných interaktívnych ukážkach počas minulých rokov (kroje, hrnčiarstvo, modrotlač a pastierske umenie na Gemeri) sme sa tento rok zamerali na košikárstvo. Košikárstvo na Gemeri patrilo medzi dôležité remeslá, predovšetkým vo vidieckom prostredí. Prírodné podmienky poskytovali dostatok vhodných surovín. Naši predkovia vyrábali z ohybných prírodných materiálov rôzne výrobky, ktoré im zjednodušovali život. Pletením sa vyrábali nádoby, povrazy, košíky, nábytok a aj ploty či stavby. Dnes tieto zručnosti prežívajú ako jarmočné remeslá alebo ako záujmové aktivity na kurzoch napr. košikárstva. Našou aktivitou sme chceli nadviazať na túto tradíciu a zároveň upriamiť pozornosť na súčasný význam tohto remesla. V galérii sme preto pripravili zaujímavý program pre deti, ktorý bol spojený s výstavou a prezentáciou predmetov ako tradičného tak aj súčasného využitia tohto remesla. Interaktívnu tvorivú dielňu sme začali teoretickou časťou, a to prednáškou etnografa Baníckeho múzea Martina Kováča o histórii košikárstva, ktorú doplnilo premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu o tradičnej výrobe košíka z lubov – tzv. košiara (záznam bol natočený na Silici so žijúcim 80-ročným remeselníkom. Nasledovala prehliadka zbierkových predmetov z fondov Baníckeho múzea i zo zbierok súkromných inštitúcií a remeselníkov, ktorú sme obohatili s „poznávačkou“ potrebného použitého  materiálu (prútie, korene z drevín, luby, kukuričné šúpolie, pálka). Spomínané prírodné materiály košikárov účastníci Živého múzea nielen naživo videli, ale mohli sa ich dotknúť a spoznať tak ich vlastnosti. Praktická časť Živého múzea zahŕňala ukážka výroby prúteného košíka, ktorú predviedol gemerský remeselník Béla Rigó zo Silickej Jablonice. Prezradil nám, že sa tejto činnosti venuje už 16 rokov. Samotná výroba vlastného predmetu sa prebiehala pod vedením košikára Bélu Rigóa, múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej. Pracovali sme s pedigom, z ktorého sme podľa úrovne zručnosti detí vytvárali malé košíčky, zvieratká (rybičky, vtáčiky) a rôznofarebné kvietky. Na záver si mohli získané vedomosti mladší i starší žiaci upevniť náučnými hrami. Rozmanitosť prezentovaných košikárskych výrobkov umožnilo lepšie zapamätať pexeso vytvorené zo snímok zbierkových predmetov z fondov múzea, osemsmerovka s ukrytými košikárskymi pojmami a omaľovánka. Tvorivá dielňa bola pôvodne naplánovaná na mesiac október, ale vzhľadom na zvýšený záujem cieľovej skupiny (deti a školy) dielne prebiehali aj počas novembra, s cieľom uspokojiť všetkých záujemcov. Na projekte sme aktívne spolupracovali s Divadlom rozprávok v Rožňave a so Združením gemerských remeselníkov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   Gabriella Badin Foto: Janka Vaisová
Page 22 of 23« First...1920212223