21
feb

Veľkonočné tvorivé dielne 2018

   Posted by: admin   in Archív 2018

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorivé dielne.

Platí počas pracovných dní pre vopred nahlásené skupiny. Kontakt: Gabriella Badin 0907 769 338, badin.gabriella@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť.

20
feb

Rok Kálmana Tichyho 2018

   Posted by: admin   in Archív 2018

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, Banícke múzeum v Rožňave, Mesto Rožňava a Klub priateľov starej Rožňavy Vás srdečne pozývajú na podujatia Roka Kálmána Tichyho.

Prvé zo série podujatí sa začína prednáškou pána Zoltána Bekeho z cyklu prednášok o živote a diele Kálmána Tichyho 1. marca 2018 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vašu účasť.  

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnil metodický deň regionálnej výchovy pre učiteľov prvého stupňa ZŠ Ul. pionierov 1 v Rožňave.

Výuka regionálnej výchovy sa na školách stáva čoraz väčšou prioritou a preto medzi múzeom a školami, resp. pedagógmi, rastie aj záujem o tento typ spolupráce.

Tentokrát sme pripravili pre pedagógov špeciálny program, ktorý sa viazal jednak na banícke tradície mesta, ako aj na tradície gemerského vidieckeho života. Tieto dva segmenty sú totiž vo výchove regionálneho povedomia viac než určujúce.

Metodický deň pozostával z teoretickej a praktickej časti, ktoré pripravila a viedla múzejná pedagogička Gabriella Badin. V teoretickej časti si účastníci metodického dňa mohli v podaní Gabriely Kolesárovej vypočuť prednášku s prezentáciou o kultovom obraze rožňavskej Metercie, ktorá popisuje detaily stredovekého baníckeho remesla a života v rožňavských baniach. Prednášku o košikárstve na Gemeri pripravil etnograf múzea Martin Kováč; v rámci nej sa pedagógovia oboznámili s históriu a súčasnosťou košikárstva.

S prednáškou o košikárstve úzko súvisela praktická časť metodického dňa. Tu si účastníci mohli pod vedením Alice Dobosovej prakticky vyskúšať pletenie z papiera. Vyrobili si svietnik a vyskúšali niekoľko foriem pletenia. Techniku potom môžu následne uplatniť na hodine regionálnej výchovy.

Metodický deň mal medzi pedagógmi dobrý ohlas. Ocenili odbornosť s praktickým zameraním, ktorá bola orientovaná na výuku malých školákov. Podujatie prispelo k užšej spolupráci medzi školou a múzeom.

Gabriella Badin

(TLAČOVÁ SPRÁVA)

Rok 2018 bude Rožňava žiť Rokom Kálmána Tichyho, ktorý je významnou osobnosťou mesta 1. polovice 20. storočia.

Dňa 3. februára 2018 udelilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v rámci svojho slávnostného zasadnutia Kálmánovi Tichymu titul Čestný občan Rožňavy In memoriam.

Počas celého roka sa v Rožňave v rámci Roka Kálmána Tichyho 2018 uskutoční viacero cyklov kultúrno-umeleckých a spoločenských podujatí, ktorých cieľom je priblížiť život a dielo Kálmána Tichyho obyvateľom a návštevníkom mesta. Na príprave a realizácii celoročnej akcie spolupracujú viacerí aktéri: OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, Banícke múzeum v Rožňave – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Mesto Rožňava a Klub priateľov starej Rožňavy. Cyklus podujatí zahŕňa sériu prednášok o živote a diele K. Tichyho, odhalenie pamätnej tabule, výstavu jeho výtvarných diel ako aj konferenciu a vydanie publikácie, ktoré predstavia jeho činorodé životné dielo.

Kálmán Tichy (31.10.1888, Rožňava – 23.10.1968, Budapešť) bol vzácnou osobnosťou Rožňavy. Takmer celý svoj život prežil v rodnom meste (1888-1948) a všetko svoje nadanie venoval k rozvoju kultúry a vzdelávania. Bol činný v oblasti výskumu miestnych dejín, publikoval tak odbornú ako aj krásnu literatúru a poéziu, pôsobil ako fotograf, prispel rozhodujúcou mierou k založeniu a otvoreniu Mestského múzea, ako profesor evanjelického gymnázia a člen kultúrneho spolku svojimi prednáškami prispel ku vzdelávaniu mládeže a dospelých. Svoj talent zúročil vo výtvarnom umení a stal sa uznávaným maliarom a grafikom, známym doma aj v zahraničí. Zomrel v Budapešti na sklonku roka 1968 a je pochovaný na Rožňavskom mestskom cintoríne.

Prijmite srdečné pozvanie na jednotlivé podujatia Roka Kálmána Tichyho, ktoré sú pre verejnosť počas celého roka pripravené. Spoznajte významného dejateľa svojho mesta a jeho prínos pre vtedajšiu i dnešnú spoločnosť.

Prehľad jednotlivých akcií pre verejnosť je uvedený v prílohe tlačovej správy.

Kontakt:

Mgr. Pavol Horváth, Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava, www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10

Ing. František Kardoš, OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, frantisek.kardos@roznava.sk, 0905 445 260

PREHĽAD PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ ROKA KÁLMANA TICHYHO 2018

V rámci ďalšej propagácie k jednotlivým podujatiam budú postupne zverejnené samostatné tlačové správy.

1.marec – 7. jún 2018

ponúka Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy podujatie s názvom „Cyklus prednášok a prezentácií o živote a diele Kálmána Tichyho“, ktorý uzatvára prednáška „Kálmán Tichy – maliar a grafik“ pri príležitosti vôbec prvej výstavy, ktorej sa 7. júna 1906 autor zúčastnil a upozornil na svoj talent.

Počas roka 2018

očistenie a obnova rodinného hrobu Tichyovcov na mestskom cintoríne v Rožňave a úprava jeho okolia na pamätný areál.

1.august 2018

pri príležitosti výročia menovania Kálmána Tichyho riaditeľom Mestského múzea (1. augusta 1924) bude mestom Rožňava na budove riaditeľstva Baníckeho múzea na Šafárikovej ul. č. 31. slávnostne odhalená pamätná tabuľa tejto osobnosti.

13.september – 22.november 2018

septembra 2018 otvorí Banícke múzeum v Rožňave v Galérii na Námestí baníkov 25 jubilejnú výstavu „Život a dielo Kálmána Tichyho“. Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia a potrvá do 22.novembra 2018.

24. október 2018

usporiada Banícke múzeum v spolupráci s Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy Medzinárodnú konferenciu o živote a diele Kálmána Tichyho. Pri tejto príležitosti sa uskutoční prezentácia knihy o živote a diele Kálmána Tichyho. uctenie pamiatky výročia úmrtia K. Tichyho uložením vencov k pamätnému miestu, ktoré bude vytvorené v areáli rodinného hrobu rodiny Tichyovcov na mestskom cintoríne v Rožňave.

5
feb

expoKUS 02/2018

   Posted by: admin   in Archív 2018

Gemerské črpáky tvoria osobitý typ medzi črpákmi. Okrem gemerských črpákov, na území Slovenska, rozoznávame ešte dva typy, liptovský a detviansky. Gemerský črpák vieme jednoducho spoznať a odlíšiť od ostatných, lebo je vyrobený z jedného kusa. Na snímke môžeme vidieť črpáky, ktoré boli vyrobené v obci Rejdová. Táto obec má dlhú valašskú tradíciu a výroba črpákov je dodnes živá. Črpáky sa používali hlavne v horských oblastiach Karpát a Balkánu. Boli neoddeliteľnou súčasťou pastierskej výbavy. Martin Kováč
2
feb

eNRA 2017

   Posted by: admin   in Archív 2018

eNRA 2018

PREČO. Jubilejná výstava eNRA Akadémie Rovás

Výstavnú sezónu 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorila medzinárodná tvorivá komunita Rovás s výstavou eNRA. Jedná sa o jubilejný piaty ročník tejto výstavy; tento rok s názvom „PREČO“. Vernisáž sa uskutočnila 30. januára 2018 za prítomnosti a pod hlavnou záštitou Dr. Istvána Grezsu, splnomocnenca vlády MR, a pod záštitou Attilu Haraszti, generálneho konzula MR v Košiciach.

Tohtoročná výstava, ktorá zaplnila všetky výstavné plochy galérie rôznorodými výtvarnými dielami súčasných autorov, pritiahla už na vernisáž veľký počet záujemcov. Svoje výtvarné diela tu predstavuje 21 autorov, z ktorých ôsmi majú samostatnú výstavu. Táto výstava je prirodzenou ukážkou ovocia, o ktoré sa tento tvorivý tím pravidelne stará v letných táboroch a plenéroch na Slovensku, v Sedmohradsku a v Maďarsku.

"Pravidelné stretnutia a dočasné spolužitia umelcov vytvára živú tvorivú atmosféru pre vznik nových inšpirujúcich diel, kde sa pri spoločnej tvorbe môžu stretnúť renomovaní akademickí maliari a sochári s menej skúsenejšími mladými výtvarníkmi a bez zbytočného rešpektu sa vzájomne inšpirovať. Dôkazom toho je táto výstava, kde svoju spolupatričnosť demonštrujú aj pri svojich umeleckých a štýlových odlišnostiach. Pre eNRA platí charakteristika, že uprednostňuje slobodné umenie a nezávislú kreativitu, ktorú nesmú ovplyvniť práve moderné trendy alebo nedostatok odbornosti. Podľa ich vlastnej definície, slobodným umením je pre nich ničím nespútaná nezávislá kreativita, ktorá sa neskrýva za pojem „súčasné umenie”, a nevyhovára sa na subjektivizmus." - vyzdvihla vo svojom príhovore Ágnes Kovács, kurátorka výstavy.

Na vernisáži boli prítomní vystavujúci umelci: Márton Barabás, akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny z Budapešti; Andrea Boroszlói, akademická grafička z Budapešti; Attila Dienes, akademický sochár, laureaát Munkácsyho ceny; Kinga Dienes, umelecká kožiarka z Magyarpolány; Dóra Gráf grafička z Budapešti; Vica Juhász grafička z Jágru /Eger/; András Koreň, umelecký fotograf z Košíc; Ottó Szabó, akademický maliar z Košíc, Mátyás Zagiba maliar z Jovíc; a Zoltán Zeman, grafik z Jágru. Umelci, ktorí neboli na vernisáži, ale participujú na výstave prostredníctvom svojich diel sú: Lóránt Ágoston, akademický maliar zo Szegedu; Barnabás Bódis, akademický maliar z Budapešti; József Borsó Borisza, umelecký maliar z Košíc; Tamás Gaál, akademický sochár, laureát Munkácsyho ceny z Budapešti; László Kiss, akademický grafik z Encsa; Maya Kiss, akademická maliarka z Gabčíkova; László Nemes, akademický maliar zo Zalaegerszegu; István Orosz, akademický grafik, laureát Kossuthovej ceny z Budapešti; Szilvia Ponyiczki; akademická maliarka z Londýna a József Szurcsik, akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny z Budapešti.

Táto široká plejáda renomovaných umelcov zároveň odpovedá na otázku z bodkou na konci „PREČO.“. Oni sú tou bodkou, ich umelecká prítomnosť vyjadruje dôraz na spochybňujúcu otázku. PRETO. A preto sú tu aj v Rožňave so svojou megavýstavou vytvárajúc pre rožňavskú galériu na nasledujúce mesiace jedinečnú atmosféru. Výstavu a vystavujúcich umelcov predstavila Ágnes Kovács, kurátorka výstavy, riaditeľka Akadémie Rovás. Na vernisáži tlmočila Andrea Gablyasz. Ďakujeme Árpádovi Farkasovi, klaviristovi a učiteľovi Základnej umeleckej školy v Rožňave a mládežníckej skupine endORFin, že svojimi vystúpeniami spestrili toto podujatie. Výstava bude v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sprístupnená do 26. 3. 2018.

Gabriella Badin

     

Žiaci zo Základnej umeleckej školy v Rožňave pod vedením Viktórii Zatrochovej a Astridy Kissovej zavítali do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, kde vlastným spôsobom absolvovali komentovanú prehliadku putovnej výstavy Rozprávkové múzeum. Prehliadka ich zaviedla do čarovného sveta bábok. Naši mladí návštevníci sa neuspokojili len s obdivovaním samotných bábok, ale sa sústredili hlavne na ich výtvarnú vypracovanosť, na ich pohybovú konštrukciu, farebnosť, odev a na ich celkovú rôznorodosť. Pokúsili sa ich výtvarne analyzovať a prebrať podľa jednotlivých typov, ako sú maňušky, marionety, javajky, totemy, masky, klasické aj moderné – všetko, čo bolo na výstave prítomné. Detailne si ich prezreli a následne si každý z nich vybral jednu z nich, ktorú si detailne „popísal“ a nakreslil so zámerom vyhotoviť si v umeleckej škole podobnú vlastnú bábku. Naši malí návštevníci odchádzali s predsavzatím, že po výrobe vlastných bábok nám ich prinesú do galérie na prezentáciu. Sme veľmi zvedaví na ich konečné výtvory.

Gabriella Badin
23
jan

eNRA 2017

   Posted by: admin   in Archív 2018

Rovás po roku znova vystavuje v Rožňave

Medzinárodná tvorivá komunita Rovás (eNRA) vystavuje tento rok v Rožňave už po piaty krát.

Toto tvorivé zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2012 pod záštitou združenia Rovás so sídlom v Košiciach, prináša každý rok diela veľmi rôznorodého štýlu a techniky, s rozmanitou tematikou, pričom výstavy predsa len zosúlaďuje rovnaká vlnová dĺžka a potreba spolupatričnosti. Materiál výstav eNRA sa zväčša rodí počas medzinárodných letných táborov. Tento rok, keďže sa jedná o veľkú jubilejnú výstavu k 5. ročníku, budú návštevníci mať možnosť popri domácich autorov z eNRA, ako sú akademický maliar Otto Szabó, alebo  grafik Zoltán Zeman, vidieť aj ďalšie samostatné výstavy popredných autorov ako sú József Szurcsik (akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny), István Orosz (umelecký grafik, nositeľ Kossuthovej ceny), Márton Barabás  (akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny), Attila Dienes  (umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny), Tamás Gaál (umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny), László Nemes (akademický maliar) a grafička Vica Juhász.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov sa Vám teda popri eNRA predstavia deviati autori formou samostatných výstav. Významní autori a umelci, ktorí spolupracujú s Rovásom, svojou účasťou na tohtoročnej výstave eNRA zároveň prejavujú svoju podporu združeniu Rovás.

Srdečne pozývame návštevníkov a milovníkov výtvarného umenia do našich priestorov na výstavu eNRA, ktorú môžete navštíviť v termíne od 30. 1. 2018 do 27. 3. 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

 

Sajtótájékóztató

A 2012-ben létrejött Nemzetközi Rovás Alkotóközösség (eNRA) immár ötödik alkalommal állít ki Rozsnyón a Rozsnyói Bányászati Múzeummal kötött együttműködésnek köszönhetően.

A kassai székhelyű Rovás égisze alatt létrehozott alkotóközösség tagjai minden évben stílusában sokszínű, technikájában sokféle és tematikájában is rendkívül eltérő alkotásokkal jelentkeznek - és mégis összhangot teremtenek a kiállításaik, hiszen a közös nevező bennük az azonos hullámhossz és az összetartozás igénye. Az eNRA kiállításainak anyaga általában nagyrészt a nemzetközi nyári táborok terméseiből áll össze, ám ezúttal az 5. jubileumi nagy kiállítás során az eNRA és a hazai alkotók mellett, mint Szabó Ottó festőművész vagy Zeman Zoltán tervező grafikus, olyan neves művészek önálló tárlatát is megtekinthetik, mint Szurcsik József (Munkácsy-díjas festőművész), Orosz István (Kossuth-díjas grafikus művész), Barabás Márton (Munkácsy-díjas festőművész), Dienes Attila (Munkácsy-díjas szobrászművész), Gaál Tamás (Munkácsy-díjas szobrászművész), Nemes László festőművész és Juhász Vica tervező grafikus. Az eNRA mellett tehát kilenc művész önálló kiállítását tekinthetik meg a Rozsnyói Bányászati Múzeum főtéri galériájában. A neves alkotók, akik a Rovással együttműködésben állnak, azzal, hogy műveikkel képviseltetik magukat az eNRA idei kiállításán, egyben támogatásukról is biztosítják a Rovást.

Ágnes Kovács

kurátorka výstavy

0907 925 796

kovagi71@gmail.com

Kontakt: Gabriella Badin

0940 171 605

e-mail – badin.gabriella@gmail.com

Page 2 of 2012345...Last »