Archive for the ‘Archív 2016’ Category

29
nov

PEOPLEIMEET alebo Ľudia, ktorých stretávam

   Posted by: admin

Sedemročný príbeh Gábora vo svete Koncom septembra zavítal do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave mladý človek - Gábor, ktorý sa vrátil domov po siedmych rokoch cestovania po svete. Cieľom jeho návštevy bolo priblížiť verejnosti svoj životný príbeh prostredníctvom prednášky a prezentácie fotografií – život, na ktorý sa odhodlal po úspešne zahájenej kariéry architekta v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval ako architekt a založil si svoju vlastnú firmu v Prahe. Avšak po niekoľkých rokoch nepretržitej práce a v podstate každodenného sedenia za počítacom prišli aj zdravotné problémy, ktoré ho prinútili zmeniť svoju životosprávu. Jedného dňa všetko zanechal, zarezervoval si letenku do New Yorku a s batohom na pleci sa vydal na cestu. Spočiatku cestoval s kamarátmi v prenajatom aute či vlakmi a autobusmi, ale nakoniec po niekoľkých mesiacoch sa rozhodol cestovať prevažne peši či stopom. Dostal sa na zaujímavé miesta sveta kde začal fotiť ľudí. Vznikla z toho vzácna kolekcia portrétov ľudí, z ktorých vyše 1000 zverejnil na sociálnych siatiach, s cieľom sprístupniť ich príbehy ľuďom. Svoje fotky zásadne nepredáva, nakoľko je názoru, že speňažiť portréty ľudí, ktorých stretol je neetické na rozdiel od niektorých iných fotografov. Tvrdí že ho práve to cestovanie vyliečilo a práve počas cestovania sa cíti šťastný. K jeho fotografiám patria aj príbehy, ktoré nám priblížil zaujímavým spôsobom. Jeho slová zanechali u prítomných študentov Gymnázia P.J. Šafárika pod vedením PaedDr. Gabriely Görgeyovej a zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave pod vedením Ing. Kataríny Mosnej, tak silný dojem, že sa rozhodli príbeh Gábora, ako aj jeho zahraničné architektonické práce, spracovať v rámci tohtoročnej stredoškolskej odbornej činnosti. Táto odborná činnosť na školách sa práve v týchto dňoch začína a preto sa stretnutie s Gáborom stáva znovu aktuálnym. Stredoškolská odborná činnosť je súťažnou formou odbornej práce, ktorá má viesť nadaných študentov – stredoškolákov k odbornej práci v rôznych oblastiach. Zároveň je pre študentov vynikajúcou možnosťou prejaviť sa v problematike, ktorú chcú prezentovať a ktorej sú ochotní sa hlbšie venovať. Výsledkom práce je konečné dielo, ktoré hodnotí kolektív odborníkov. Študenti sa môžu v súťažiach prebojovať cez regionálne a krajské kolá až na celoštátnu úroveň. Najlepšie práce sa potom zverejňujú a zohrávajú dôležitú úlohu aj pri vysokoškolských prijímacích pohovorov. Príbeh Gábora bude v tejto oblasti pre nich zaiste zaujímavou inšpiráciou. Gáborovi želáme veľa šťastia na jeho ďalších cestách a dúfame, že naša spolupráca nadobudne nové kontúry aj prostredníctvom jeho ďalšej prednášky, ktorá bude spojená s výstavou fotografií. Jeho cestu môžete sledovať na nasledovných stránkach: FACEBOOK -  www.facebook.com/thepeopleimeet INSTAGRAM -  https://www.instagram.com/the.peopleimeet Gabriella Badin Foto: Gábor  a Janka Vaisová
29
nov

eNRA RV 2016 v Rožňave

   Posted by: admin

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 22.11.2016 uskutočnila vernisáž novej výstavy Akadémie Rovás z Košíc pod názvom „eNRA 2016 v Rožňave”. V rámci samotnej výstavy sa prezentuje 28 umelcov, z ktorých sa na vernisáži osobne zúčastnili šiesti: József Borisza Borsó (maliar), Astrida Kiss (maliar), Oszkár Kovács (fotograf), András Koren (fotograf),Viktória Mucza (maliarka) a akademický maliar Otto Szabó, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim akadémie. Výstavu otvoril riaditeľ múzea Pavol Lackanič spolu s kurátorkou výstavy Ágnes Kovács. Tá zároveň predstavila vystavujúcich umelcov ako aj obsah výstavy. Vernisáž obohatil melódiami zahranými na ninere hudobník Marcell Kovács. Výstava Akadémie Rovás v rámci dlhodobej spolupráce zavítala do Baníckeho múzea v Rožňave už štvrtý rok v poradí. Aj tento rok k nám doniesli veľmi zaujímavú kolekciu obrazov a plastík, čo ocenila aj početná skupina účastníkov vernisáže. Kurátorka výstavy, Ágnes Kovács, predstavila tohtoročnú výstavu a vznik Medzinárodnej tvorivej skupiny – eNRA a v nej tvoriacich umelcov slovami: „Jedným z najdôležitejších pilierov Rovásu sú letné tábory, ktoré už 7 rokov organizujeme na troch miestach: v Sedmohradsku, v domácom prostredí a v Maďarsku. Po každom takomto letnom tábore sa usilujeme o to, aby sme novovzniknuté diela vystavili na vhodných miestach. Každý rok sa väčšinou tí istí tvorcovia zaujímajú o naše tábory a takto sa teda vytvárajú úzke priateľstvá. Tento nárok na spolupatričnosť oprávnil vznik táborov eNRA. Na eNRU už máme jednu definíciu, čo pri každej príležitosti spomenieme. Znie nasledovne: eNRA preferuje voľné umenie a nezávislú kreativitu, čo nemôžu ovplyvniť aktuálne trendy, ani absencia odborných vedomostí. Za slovom voľné umenie chápeme ničím neobmedzenú nezávislú kreativitu, čo sa neskryje za pojmom „súčasného umenia” a nehľadá si alibi v subjektivizme. Cieľom každého umelca, zúčastňujúceho sa na našich tvorivých táboroch, je vytvoriť diela na jednu samostatnú výstavu. Spolu tvoríme a tak sa aj nechcene navzájom ovplyvňujeme. K tejto tvorivej skupine sa môžu umelci pripojiť na jednotlivých miestach. K tomu sme vyzývali a vyzývame ďalších a ďalších umelcov, tým spôsobom vznikol jeden medzinárodný, no predsa väčšinou maďarský kolektív tvorcov, čiže eNRA. Na prezentovanej výstave si možno prezrieť tvorbu dvoch umelcov vyznamenaných cenou Munkácsyho; a to diela umeleckého sochára Attilu Dienesa a akademického maliara Mártona Barabása. Celkovo tu vystavuje 28 umelcov zo Sedmohradska, Slovenska, Maďarska a Srbska. Všetci sú silné osobnosti a talenty, pre ktorých je odborná vedomosť rovnako dôležitá, ako umelecká hodnota. Tento dualizmus je jednou silnou stránkou eNRY. A Rovás egyik nagyon fontos pillére a nyári táborok, amelyek immár 7 éve három helyszínnel rendeződnek: Erdélyben, hazai helyszínen és Magyarországon. És minden ilyen nyári tábor után arra törekszünk, hogy a táborok alkalmával született alkotásokat kiállíthassuk arra méltó helyeken. Egyik ilyen méltó hely a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériája, és hogy ez a kiállítás idén is létrejöhetett, azért köszönet illeti a múzeum vezetőségét és dolgozóit. 2013 óta működünk együtt e nagymúltú intézménnyel, s cserébe, hogy mi itt évről-évre kiállíthatunk, a múzeum számára úgyszintén kiállítási helyet biztosítunk nagyszerű tárlataiknak Kassán. Mi késztette az eNRA, vagyis a Nemzetközi Rovás Alkotóközösség megalapítását 2012-ben? Évről-évre jórészt ugyanazok az alkotók jelzik érdeklődésüket a táborok iránt, és ennek folytán nagyon szoros barátságok születtek, amelyek nyaranta teljesülnek ki. Ez az összetartozási igény hozta létre az eNRA táborok létjogosultságát. Van egy már definíciónak számító jellemzésünk az eNRÁra, amit minden alkalommal elmondunk. Ez pedig így hangzik: Az eNRA a szabad művészetet és a független kreativitást preferálja, amelyet nem befolyásolhatnak az éppen divatos trendek vagy a szaktudás hiánya. Szabad művészet alatt a semmivel nem korlátozott, független kreativitást értjük, amely nem bújik el a „kortárs művészet“ kifejezés mögé, és nem keres magának alibit a szubjektivizmusban. Az alkotótáborainkban résztvevő minden művész célja az, hogy összehozzon egy-egy önálló kiállításra való anyagot. Együtt alkotunk és óhatatlanul befolyásoljuk is egymást. Ehhez az alkotóközösséghez lehet csatlakozni a különböző helyszíneken. Erre a csatlakozásra invitálunk folyamatosan újabb és újabb művészeket, így jött létre egy nemzetközinek mondható, bár zömében mégis magyar alkotóközösség, az eNRA. Az idei kiállítók sorában két Munkácsy-díjas művész alkotását is láthatják, Dienes Attila szobrászművészét és Barabás Márton festőművészét. 28 művész állít ki, erdélyi, felvidéki, magyarországi és délvidéki alkotók, mind erős egyéniségek, határozott tehetségek. Olyan művészek tárlata ez, akik számára a szakmai tudás ugyanannyira fontos, mint a művészi érték. Ez a dualizmus jelenti az eNRA egyik erősségét.” Výstavu eNRA v Rožňave môžete navštíviť v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave do 26. januára 2017. Gabriella Badin Foto: Janka Vaisová
Metodický deň pre pedagógov v Galérii Baníckeho múzea Súčasné umenie je plné abstraktného videnia sveta a je jeho tvorivým a kreatívnym zobrazením, ktoré je pre dnešnú mládež na prvý pohľad ťažko interpretovateľné. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa po úspešnom galerijno-pedagogickom programe pre študentov gymnázia v rámci výstavy MLYN 2016 konal ďalší zaujímavý galerijno-edukačný program – Metodický deň pre pedagógov pod názvom “Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch”, ktorý bol pripravený v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach. Úvodná teoretická časť prebiehala v Spojenej škole Zoltána Fábryho s VJM v Rožňave, v rámci ktorej pedagógovia absolvovali prednášky o obsahovej a formálnej analýze výtvarných diel, teoretických východiskách a vysvetlení pojmov, metodike práce s umeleckým dielom, postupoch a možnostiach obsahovej a formálnej analýzy výtvarného diela ako aj rôznych spôsoboch interpretácie obrazu. Po absolvovaní teoretickej časti metodického dňa nasledovala časť praktická priamo na výstave v priestoroch galérie. Praktické školenie v priestoroch  Galérie Baníckeho múzea sa zameralo predovšetkým na možnosti výtvarných aktivít, animačných programov a ďalších alternatívnych foriem k vybranému umeleckému dielu ako aj kreatívne využitie výtvarných diel na základe tvorivej hry spojenej s edukačným procesom. Pedagogický kolektív najprv sa oboznámil s múzejno-pedagogickými a galerijno-pedagogickými aktivitami múzea, ktoré im aj na základe aktuálneho projektu Živé múzeum priblížila múzejná pedagogička Baníckeho múzea v Rožňave Gabriella Badin. Následne sa prítomní priamo vo výstavnom priestore učili čítať a interpretovať výtvarné dielo, pričom sa zamerali na jeho abstraktné kontúry, ktoré majú v postmodernom výtvarnom umením privilegované miesto.  Pod vedením výtvarného pedagóga, Mgr. Szilárda Fecsóa, ktorý je zároveň aj zamestnancom metodicko-pedagogického centra a lektorom tohto programu, si rozdelili obrazy a jednotlivo si riešili načrtnuté úlohy (ako porozumeli téme obrazu, čo znázornil umelec, aké farby k tomu použil a ako možno samotné dielo kreatívne interpretovať). Neskôr takto definované popisy obrazov zmiešali a náhodne rozdali prítomným pedagógom, pričom mal každý podľa popisu spoznať ten-ktorý obraz. Jednalo sa o veľmi zaujímavú aktivitu a zároveň výbornú ukážku toho, ako potom túto hru vedia v edukačnom procese učitelia využiť a naučiť deti správne porozumieť abstraktnému umeniu a ďalej s tým kreatívne pracovať. Cieľom tohto metodického dňa bolo aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy výučby detí a žiakov na hodinách výtvarnej výchovy v galérii a v škole, práve so zameraním na interpretáciu výtvarného diela. Tento cieľ bol naplnený, pričom sa u nás pedagógovia zároveň príjemne zabavili, čo bolo cítiť aj počas záverečnej verbálnej diskusii k interpretácii zvoleného diela. Aktívna účasť  a organizovanie takýchto galerijno-edukačných metodických dní je pre nás mimoriadne dôležité, pretože múzeum tak získava nových perspektívnych návštevníkov, ktorí dielo nielen vizuálne vnímajú, ale ho aj správne interpretujú.   Gabriella Badin Foto: Janka Vaisová
Výstava  je zostavená zo zbierkového fondu SNM- MBKH hrad Modrý Kameň a prezentuje  hračku na Slovensku v 20. storočí. Krátkodobá tematická výstava je obohatená a doplnená o malú skupinu atraktívnych hračiek zo zbierky Baníckeho múzea v Rožňave.   Hračku – miniatúrny svet dospelých pre deti – možno právom označiť za jeden     z významných  fenoménov rýchlo sa meniacej spoločnosti  minulého   storočia. Návštevníci  - pamätníci  si možno pri návšteve výstavy  zaspomínajú na  svoje detstvo a mladšia  veková skupina sa zoznámi  s prostriedkami  hier  svojich rodičov a starých rodičov cez vystavené      exponáty hračiek z minulosti. Pozornosť  verejnosti si zaslúžia aj súčasné  hračky , často krát inšpirované tradíciou našich umných predkov. Zámerom výstavy, ktorá je určená návštevníkom  Baníckeho múzea v Rožňave je snaha priblížiť  svet hračiek v niekoľkých menších  tematických  celkoch a to podľa prostredia ich výskytu, druhov a funkcie hračiek a hier, výrobcov a dizajnérov. Návštevníci (pravdepodobne aj organizované skupiny detí a mládeže) výstavy majú možnosť vizuálne     vnímať a porovnávať vzorku ľudových hračiek detí žijúcich na vidieku a obľúbené hračky „mestských detí „ z prvej polovice 20. storočia. Ďalej  skupinu „kyjatických hračiek „  z tvorby majstra Rudolfa Stehlíka,  štylizované skladačky výtvarníka Róberta Žilíka, a vzorku sériovo vyrobených drevených hračiek a hier  od výrobcov združených v Cechu výrobcov hračiek. Medzi vystavenými exponátmi svoje prirodzené miesto našli priemyselne vyrobené plechové hračky z Pohorelej, plyšové hračky z výrobného družstva Mlaď Handlová a nechýbajú ani  niektoré „hity československej hračky“ z éry plastov - posledných desaťročí minulého storočia.   Kurátorka výstavy: Erika Antolová SNM – MBKaH hrad Modrý Kameň Foto: Janka Vaisová
15
nov

eNRA v Rožňave

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na výstavu Akadémie Rovás pod názvom "eNRA v Rožňave" do Galérie Baníckeho múzea. Szeretettel várjuk Önöket a Rovás Akadémia "eNRA Rozsnyón" című kiállítására a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájába. meghivo_web_nevekkel  
4
nov

Zázračný svet hračiek

   Posted by: admin

TLAČOVÁ SPRÁVA Banícke múzeum v Rožňave zavedie návštevníkov do zázračného sveta starých hračiek   Banícke múzeum v Rožňave, kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja, a Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň predstavia vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na Nám. baníkov 25, unikátne staré hračky. V dňoch od 16.11.2016 do 20.01.2017 tu bude mať verejnosť možnosť  navštíviť obsahovo príťažlivú výstavu „Zázračný svet hračiek“. Táto jedinečná výstava mnohých návštevníkov prenesie späť v čase do detstva a vyvolá v nich nostalgické spomienky. Mladšej generácii zas priblíži s akými hračkami sa hrávali ich rodičia, prípadne starí rodičia. Návštevníci budú mať možnosť vidieť rôzne hračky – od dievčenských bábik, plyšových medvedíkov, cez rôzne stavebnice až po nesplnené chlapčenské sny zo zbierok SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň a domáceho Baníckeho múzea v Rožňave. Nezvyčajná prezentácia je vhodná pre najmenších návštevníkov a ich rodičov práve počas predvianočného a Vianočného obdobia. Prijmite naše pozvanie na výstavu „Zázračný svet hračiek“ v čase od 16.11.2016 do 20.01.2017 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25 v Rožňave. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16.11.2016 o 16:30 hod.   plagat-zazracny-svet-hraciek-finalweb
2
nov

Expokus 11/2016

   Posted by: admin

Oprava strážnej veže   Záber zapísaný vo fotoarchíve Baníckeho múzea 1968, rozmer 6x6 cm autor Ján Grenda   v porovnaní so súčasnosťou foto: Janka Vaisová
27
okt

OZNAM – Zmena otváracích hodín Galérie

   Posted by: admin

oznam-zmena-otvaracich-hodin
Page 5 of 18« First...34567...Last »