Archive for the ‘Archív 2016’ Category

Počas mesiacov október a november sa v Galérii Baníckeho múzea konal V. ročník  múzejno-pedagogického programu Živé múzeum. Naším predsavzatím je postupne každým rokom predstaviť záujemcom významné tradičné remeslá regiónu Gemer. Po úspešne zrealizovaných interaktívnych ukážkach počas minulých rokov (kroje, hrnčiarstvo, modrotlač a pastierske umenie na Gemeri) sme sa tento rok zamerali na košikárstvo. Košikárstvo na Gemeri patrilo medzi dôležité remeslá, predovšetkým vo vidieckom prostredí. Prírodné podmienky poskytovali dostatok vhodných surovín. Naši predkovia vyrábali z ohybných prírodných materiálov rôzne výrobky, ktoré im zjednodušovali život. Pletením sa vyrábali nádoby, povrazy, košíky, nábytok a aj ploty či stavby. Dnes tieto zručnosti prežívajú ako jarmočné remeslá alebo ako záujmové aktivity na kurzoch napr. košikárstva. Našou aktivitou sme chceli nadviazať na túto tradíciu a zároveň upriamiť pozornosť na súčasný význam tohto remesla. V galérii sme preto pripravili zaujímavý program pre deti, ktorý bol spojený s výstavou a prezentáciou predmetov ako tradičného tak aj súčasného využitia tohto remesla. Interaktívnu tvorivú dielňu sme začali teoretickou časťou, a to prednáškou etnografa Baníckeho múzea Martina Kováča o histórii košikárstva, ktorú doplnilo premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu o tradičnej výrobe košíka z lubov – tzv. košiara (záznam bol natočený na Silici so žijúcim 80-ročným remeselníkom. Nasledovala prehliadka zbierkových predmetov z fondov Baníckeho múzea i zo zbierok súkromných inštitúcií a remeselníkov, ktorú sme obohatili s „poznávačkou“ potrebného použitého  materiálu (prútie, korene z drevín, luby, kukuričné šúpolie, pálka). Spomínané prírodné materiály košikárov účastníci Živého múzea nielen naživo videli, ale mohli sa ich dotknúť a spoznať tak ich vlastnosti. Praktická časť Živého múzea zahŕňala ukážka výroby prúteného košíka, ktorú predviedol gemerský remeselník Béla Rigó zo Silickej Jablonice. Prezradil nám, že sa tejto činnosti venuje už 16 rokov. Samotná výroba vlastného predmetu sa prebiehala pod vedením košikára Bélu Rigóa, múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej. Pracovali sme s pedigom, z ktorého sme podľa úrovne zručnosti detí vytvárali malé košíčky, zvieratká (rybičky, vtáčiky) a rôznofarebné kvietky. Na záver si mohli získané vedomosti mladší i starší žiaci upevniť náučnými hrami. Rozmanitosť prezentovaných košikárskych výrobkov umožnilo lepšie zapamätať pexeso vytvorené zo snímok zbierkových predmetov z fondov múzea, osemsmerovka s ukrytými košikárskymi pojmami a omaľovánka. Tvorivá dielňa bola pôvodne naplánovaná na mesiac október, ale vzhľadom na zvýšený záujem cieľovej skupiny (deti a školy) dielne prebiehali aj počas novembra, s cieľom uspokojiť všetkých záujemcov. Na projekte sme aktívne spolupracovali s Divadlom rozprávok v Rožňave a so Združením gemerských remeselníkov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   Gabriella Badin Foto: Janka Vaisová
25
máj

Andrássyho deň II.

   Posted by: admin

Dňa 20.5.2016 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnil druhý ročník podujatia Andrássyho deň. Podnetom na zorganizovanie bol mimoriadne úspešný prvý ročník, ktorý sa uskutočnil 17.5.2013. Projekt podalo rovnako ako v prípade I. ročníka Andrássyho dňa Občianske združenie Slovenská železná cesta (SŽC), ktorá svojimi aktivitami podporuje cestovný ruch, uchovanie kultúrneho dedičstva, ako aj propagáciu baníctva, hutníctva a železiarstva na Slovensku. Projekt finančne podporil predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa, ktorý nad ním zároveň prevzal aj záštitu. Na príprave a realizovaní podujatia sa ďalej podieľali Banícke múzeum v Rožňave, Združenie baníckych spolkov a cechov na Slovensku, Mesto Rožňava a Gemerský banícky spolok Bratstvo. Prečo práve Andrássyho deň? Ako je známe, v našom regióne bolo baníctvo veľmi významné, s čím súvisel aj rozvoj železiarstva a hutníctva.  Prvými podnikateľmi v tejto oblasti boli mešťania, neskôr i poddaní okolitých obcí, ktorí ale mohli podnikať len so súhlasom zemepána. Príslušníci šľachty sa ťažbou rúd zaoberali už skôr, ale železiarskou výrobou až od začiatku 17. storočia. Z nich ako prvý pôsobil v regióne šľachtický rod Andrássyovcov. V baniach a železiarňach, ktoré vlastnili v okolí Rožňavy, zamestnávali okrem domácej pracovnej sily i odborníkov zo zahraničia, ktorí prispeli k vysokej úrovni železiarskeho priemyslu v regióne. V železiarňach, ktoré vlastnili, sa vyrábalo najkvalitnejšie surové železo a územie Gemera bolo nazývané „Železnou župou Uhorska“. Organizovaná práca v baniach a železiarňach mala v tomto období pozitívny vplyv na zamestnanosť a celkový spoločenský a kultúrny život obyvateľov  Rožňavy i celého okolia. Andrássyovci okrem podnikateľských aktivít podporovali kultúru, umenie, činnosť škôl a cirkevných inštitúcií. Cieľom projektu je oživenie záujmu širokej verejnosti, hlavne mládeže o históriu Gemera, pripomenutie si tradícií baníctva a železiarstva, ako aj propagácia regiónu. Andrássyho deň II sa uskutočnil  v rámci 12. ročníka Nocí múzeí a galérii. Návštevníkom priniesol  pestrý a zaujímavý program vrátane sprístupnenia Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára. Keďže väčšia časť podujatia sa odohrávala v areáli múzea na Šafárikovej 31, vo vestibule bola pripravená ukážka zbierkových predmetov z rôznych fondov Baníckeho múzea v Rožňave, súvisiacich s danou tematikou. Medzi nimi napríklad banské mapy z Nižnej Slanej z 18.storočia, plány vysokej pece v Drnave, drevený model budapeštianskeho reťazového mostu, návštevná kniha mauzólea v Krásnohorskom Podhradí a iné. Podujatie sa začalo pri Pamätníku baníckej práce, kde sa zišli vzácni hostia – generálny konzul Maďarskej republiky Ádám Szesztay, podpredseda Košického samosprávneho kraja István Zachariaš, predseda Stredoeurópskej železnej cesty Gerhard Sperl,  členovia Združenia baníckych spolkov a cechov na Slovensku, Gemerského baníckeho spolku Bratstvo, ako aj verejnosť. Po uctení si pamiatky mnohých generácií baníkov položením venca k pamätníku si prítomní vypočuli krátky príhovor Štefana Molčíka, bývalého predsedu GBS. Nasledoval slávnostný sprievod (ku budove Baníckeho múzea na Šafárikovej 31), na čele ktorého nechýbala banícka dychová hudba z Dobšinej, baníci v uniformách, hostia, ako aj „príslušníci šľachty“ – historické postavy v dobovom oblečení. Po oficiálnom otvorení podujatia v rámci ukážky slávnostného šachtágu - ceremónie prijímania do baníckeho stavu, absolvovali čestný Skok cez kožu predseda Stredoeurópskej železnej cesty Gerhard Sperl, podpredseda KSK István Zachariaš a kurátorka baníctva, hutníctva a geológie Baníckeho múzea v Rožňave Jaroslava Neubauerová. V priebehu dňa mali záujemcovia možnosť vypočuť si niektorú zo série pripravených prednášok: 1. Pôsobenie Andrássyovcov na Gemeri (Mgr. Silvia Lőrinčíková, PhD., SNM Múzeum Betliar) 2.Reťazový most z Drnavy (Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., predseda OZ Železná cesta) 3. Prevádzkarne Andrássyovcov na historických fotografiách (Gabriela Kolesárová, Banícke múzeum v Rožňave). Úvodná prednáška bola určená pre hostí, ďalšie absolvovali žiaci základných škôl. Séria všetkých troch prednášok pre širokú verejnosť odznela od 17.00 hod. Je potešiteľné, že o všetky prednášky bol záujem, a to nielen zo strany dospelých, ale i detí. Sprievodné aktivity: - tradičné postupy ručného kovania v ohni ako jedného z najstarších remesiel na svete. Záujemcovia si zároveň mohli prácu kováča aj vyskúšať. - názorná ukážka použitia historickej banskej meracej techniky z konca 19. a začiatku 20.storočia, doplnená o súčasnú, spolu s pútavým výkladom vzbudila veľký záujem. Meracia technika bola v Baníckom múzeu prezentovaná v takejto forme prvýkrát. - ukážky banskej osvetľovacej techniky - návštevníci si mohli pozrieť tradičné ručné razenie mincí, len za pomoci vrchného a spodného razidla, kladiva a vlastnej sily, ktoré im predviedol razič tak, ako sa to robilo v minulosti. - na tvorivých dielňach, zameraných na rod Andrássyovcov a železnú cestu, si deti ale aj dospelí mohli vyskúšať svoju zručnosť. Vybrať si mohli z niekoľkých lákavých ponúk. Vytvoriť si ozdobný šperk, keďže Andrássyovci vlastnili zbierku vzácnych šperkov zozbieraných po viaceré generácie, pohľadnicu zobrazujúcu reťazový most v Budapešti, ktorého kovové časti boli odlievané v Andrássyovskej železiarni v Drnave, alebo si zhotoviť vlajku s vlastným erbom, kde ako inšpirácia poslúžil práve erb rodiny Andrássyovcov. - medzi najväčšie lákadlá pre deti patrili ukážky dobového oblečenia šľachty a dobových účesov zo začiatku 20. storočia, kde kaderníčka zapletala vlasy všetkým dámam, ktoré o účes prejavili záujem. - súčasťou bola aj prezentácia podávania prvej pomoci, ktoré zabezpečoval Slovenský Červený kríž. Slávnostnú atmosféru počas dňa umocnilo vystúpenie dychovej hudby z Dobšinej, ktorá pripomenula časy nie tak dávno minulé, kedy v baníckych regiónoch vystúpenie dychovky neodmysliteľne patrilo ku každej slávnostnej príležitosti. V podvečerných hodinách sa o dobrú náladu postarala ľudová hudba Maroša Rusňáka z Rožňavy. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh podujatia: predsedovi KSK JUDr. Zdenkovi Trebuľovi za finančnú podporu, OZ Slovenská železná cesta, Združeniu banských miest a obcí Slovenska, Mestu Rožňava, Gemerskému baníckemu spolku Bratstvo, SNM - Múzeum Betliar a všetkým účinkujúcim.   Petronela Bodnárová, Gabriela Kolesárová Foto: Miroslava Mészárosová

no images were found

19
máj

Noc múzeí a galérií 2016

   Posted by: admin

no images were found

Page 2 of 212