Archive for the ‘Archív 2016’ Category

17
okt

Výstava Rozmanitý svet húb v Košiciach

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na vernisáž našej putovnej výstavy  Rozmanitý svet húb 19. októbra 2017 o 16:00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2 Košice. Výstava potrvá do 21. januára 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 
23
dec

OZNAM

   Posted by: admin

oznam-celozavodna
22
dec

PF 2017

   Posted by: admin

pf2017
21
dec

Internácia – očami študentov

   Posted by: admin

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnili galerijno-pedagogické hodiny k aktuálnej výstave pod názvom Internácia. Na úvod účastníci, študenti zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave pod vedením Ing. Kataríny Miščíkovej, absolvovali prehliadku výstavy a oboznámili sa s dielami autora Rolanda Neupauera, ktoré následne aj vizuálne interpretovali – vytvorili vlastné kópie umeleckých diel. Študenti nemali ľahkú úlohu, pretože už aj na vernisáži odzneli slová akademickej maliarky Évy Andrey Szőcs o Rolandovi Neupauerovi, že autor používa presne koncipované farby, čiary, formy, gestá, ktoré len na prvý pohľad vyzerajú akoby spontánne. V tomto kontexte priamo v galérii pracovali skupinky študentov a snažili sa čo najlepšie reprodukovať kompozíciu a symboliku vystavených diel. Našim cieľom bolo prostredníctvom tejto výtvarnej metódy pomôcť účastníkom rozvíjať a prehĺbiť poznatky o daných výtvarných dielach, ich percepcii a v neposlednom rade vytvoriť istý dialóg medzi autorom vystavených diel a príjemcami, čiže študentmi. Gabriella Badin
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry pričom poskytuje finančné prostriedky aj na podporu múzeí, umeleckých aktivít a kultúry. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre múzea a galérie. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podalo v roku 2016 v rámci aktuálnych výziev a programov na novovzniknutý Fond pre podporu umenia celkovo 8 projektov, z ktorých bolo podporených 7 a to sumou 13.800 eur, pričom spoluúčasť žiadateľa je vo výške 1104 eur. V podprograme 6.3 Ochrana zbierkových predmetov sa realizuje, resp. bolo zrealizovaných 5 projektov, v podprogramoch 6.1.3 Akvizícia knižníc a 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity po 1 projekte. V nasledujúcich článkoch stručne predstavíme všetkých 7 projektov podporených z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. fpu_logo1_modre
20
dec

Doprajme im dôstojnú starobu

   Posted by: admin

Projekt s názvom Doprajme im dôstojnú starobu bol zameraný na nákup depozitárneho vybavenia pre vzácny písomný materiál Baníckeho múzea v Rožňave. Ide o staré a vzácne fotografie, tlače a písomný materiál (dekréty, poverenia, vyhlášky, pracovné a vojenské knižky a iné), ktoré úzko súvisia nie len s mestom Rožňava ale aj jeho širším okolím. Predmety boli uložené vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach (nevhodná vlhkosť a teplota vzduchu, polorozpadnuté krabice, ktorých veľkosť často nepostačovala na dôstojné uloženie zbierkových predmetov) a predmety neboli chránené nie len proti vlhkosti, ale najmä proti prachu a škodcom, čím dochádzalo k ich znehodnoteniu. Hlavným cieľom projektu bolo uložiť tento písomný materiál do špeciálnych archívnych materiálov a to do archívnych tubusov vyrobených zo špirálovite stočenej paspartovacej lepenky s neutrálnym pH, archivačných dosiek z archívnej lepenky, krabíc na pergamenty vyrobených z archívnej lepenky, špeciálnych archívnych boxov a krabíc, obalov na právne dokumenty s úplným obvodným pokrytím. Vzácne historické fotografie tak sú uložené do transparentných obálok a neprehľadných obalov odolných proti starnutiu vyrobených z neprehľadného fotografického papiera bez alkalickej rezervy. Negatívy zase do špeciálnych samostatných obálok a krabíc na negatívy. Historické tlače boli opatrené samolepiacou polyesterovou fóliou na balenie kníh, ktorá zabránila povrchovému ničeniu pevnej väzby a tlače s mäkkou väzbou sú spevnené špeciálnou spevňovacou fóliou. Projekt sa začal realizovať v októbri a práve vďaka špeciálnym archivačným materiálom odolným proti starnutiu, vlhkosti a nečistotám sú zbierkové predmety dôstojne uložené a primerane chránené, čím sa predĺži ich životnosť a svojou výpovednou hodnotou tak poslúžia k vedecko výskumným úlohám a výstavným účelom zamestnancov Baníckeho múzea, ale aj študentom vysokých škôl pri písaní bakalárskych a diplomových prác.   Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová    
20
dec

Chceme mať svoje miesto!

   Posted by: admin

Projekt bol zameraný na zaistenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v jednotlivých depozitároch. Šlo o zbierkové predmety z fondov baníctva, hutníctva, národopisu, histórie a militárií. Jeho hlavným cieľom bolo dosiahnuť prehľadné uloženie zbierkových predmetov v depozitári podľa jednotlivých materiálových skupín, čím sú zbierkové predmety chránené najmä pred mechanickým poškodením. Súčasťou novovybudovaných priestorov v rámci Zážitkového centra SENTINEL je depozitár, ktorý je síce vybavený klimatizáciou, ale bez príslušného nábytku. Predkladaný projekt riešil vybavenie tohto depozitáru vhodnými úložnými systémami (archivačné skrine s posuvnými dverami na uloženie písomnosti a fotografií; šatníkové skrine pre banícke uniformy, a regály pre ostatné cenné zbierkové predmety  ako sú banské osvetľovacie svietidlá, meracie prístroje a iné). Druhý depozitárny priestor, ktorý projekt zahŕňal, sa nachádzal v Galérií Baníckeho múza v Rožňave. Tento priestor bolo potrebné vybaviť 6 ks archivačných skríň s posuvnými dverami na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov. Projekt sa realizoval v mesiacoch október a november. Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
20
dec

Nedáme si spapať zbierky! II

   Posted by: admin

Nedáme si spapať zbierky! II Projekt sa týkal ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov Baníckeho múzea v Rožňave vystavených a uložených v jednotlivých expozíciách a depozitároch.  Realizoval sa v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári a v depozitárnych priestoroch na Námestí baníkov 25 – v dvornom krídle Galérie. Základným a hlavným cieľom projektu bolo zabrániť znehodnocovaniu zbierkových predmetov mikroorganizmami a hmyzom. Najúčinnejšou formou ochrany zbierkových predmetov je dezinsekcia plynom, ktorá by sa mala vykonávať periodicky minimálne každé dva roky. Z tohto dôvodu je tento projekt už druhým pokračovaním (komplexná dezinsekcia Historickej expozície prebehla v roku 2015). Práce na projekte boli vzhľadom na potrebu priaznivých klimatických podmienok úspešne realizované v dňoch 16.9. (Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí), 19.9. (Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár) a 23.9. (depozitárne priestory v Galérii). Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
Page 1 of 1612345...Last »