Archive for the ‘Archív 2016’ Category

23
dec

OZNAM

   Posted by: admin

oznam-celozavodna
22
dec

PF 2017

   Posted by: admin

pf2017
21
dec

Internácia – očami študentov

   Posted by: admin

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnili galerijno-pedagogické hodiny k aktuálnej výstave pod názvom Internácia. Na úvod účastníci, študenti zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave pod vedením Ing. Kataríny Miščíkovej, absolvovali prehliadku výstavy a oboznámili sa s dielami autora Rolanda Neupauera, ktoré následne aj vizuálne interpretovali – vytvorili vlastné kópie umeleckých diel. Študenti nemali ľahkú úlohu, pretože už aj na vernisáži odzneli slová akademickej maliarky Évy Andrey Szőcs o Rolandovi Neupauerovi, že autor používa presne koncipované farby, čiary, formy, gestá, ktoré len na prvý pohľad vyzerajú akoby spontánne. V tomto kontexte priamo v galérii pracovali skupinky študentov a snažili sa čo najlepšie reprodukovať kompozíciu a symboliku vystavených diel. Našim cieľom bolo prostredníctvom tejto výtvarnej metódy pomôcť účastníkom rozvíjať a prehĺbiť poznatky o daných výtvarných dielach, ich percepcii a v neposlednom rade vytvoriť istý dialóg medzi autorom vystavených diel a príjemcami, čiže študentmi. Gabriella Badin
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry pričom poskytuje finančné prostriedky aj na podporu múzeí, umeleckých aktivít a kultúry. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre múzea a galérie. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podalo v roku 2016 v rámci aktuálnych výziev a programov na novovzniknutý Fond pre podporu umenia celkovo 8 projektov, z ktorých bolo podporených 7 a to sumou 13.800 eur, pričom spoluúčasť žiadateľa je vo výške 1104 eur. V podprograme 6.3 Ochrana zbierkových predmetov sa realizuje, resp. bolo zrealizovaných 5 projektov, v podprogramoch 6.1.3 Akvizícia knižníc a 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity po 1 projekte. V nasledujúcich článkoch stručne predstavíme všetkých 7 projektov podporených z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. fpu_logo1_modre
20
dec

Doprajme im dôstojnú starobu

   Posted by: admin

Projekt s názvom Doprajme im dôstojnú starobu bol zameraný na nákup depozitárneho vybavenia pre vzácny písomný materiál Baníckeho múzea v Rožňave. Ide o staré a vzácne fotografie, tlače a písomný materiál (dekréty, poverenia, vyhlášky, pracovné a vojenské knižky a iné), ktoré úzko súvisia nie len s mestom Rožňava ale aj jeho širším okolím. Predmety boli uložené vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach (nevhodná vlhkosť a teplota vzduchu, polorozpadnuté krabice, ktorých veľkosť často nepostačovala na dôstojné uloženie zbierkových predmetov) a predmety neboli chránené nie len proti vlhkosti, ale najmä proti prachu a škodcom, čím dochádzalo k ich znehodnoteniu. Hlavným cieľom projektu bolo uložiť tento písomný materiál do špeciálnych archívnych materiálov a to do archívnych tubusov vyrobených zo špirálovite stočenej paspartovacej lepenky s neutrálnym pH, archivačných dosiek z archívnej lepenky, krabíc na pergamenty vyrobených z archívnej lepenky, špeciálnych archívnych boxov a krabíc, obalov na právne dokumenty s úplným obvodným pokrytím. Vzácne historické fotografie tak sú uložené do transparentných obálok a neprehľadných obalov odolných proti starnutiu vyrobených z neprehľadného fotografického papiera bez alkalickej rezervy. Negatívy zase do špeciálnych samostatných obálok a krabíc na negatívy. Historické tlače boli opatrené samolepiacou polyesterovou fóliou na balenie kníh, ktorá zabránila povrchovému ničeniu pevnej väzby a tlače s mäkkou väzbou sú spevnené špeciálnou spevňovacou fóliou. Projekt sa začal realizovať v októbri a práve vďaka špeciálnym archivačným materiálom odolným proti starnutiu, vlhkosti a nečistotám sú zbierkové predmety dôstojne uložené a primerane chránené, čím sa predĺži ich životnosť a svojou výpovednou hodnotou tak poslúžia k vedecko výskumným úlohám a výstavným účelom zamestnancov Baníckeho múzea, ale aj študentom vysokých škôl pri písaní bakalárskych a diplomových prác.   Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová    
20
dec

Chceme mať svoje miesto!

   Posted by: admin

Projekt bol zameraný na zaistenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v jednotlivých depozitároch. Šlo o zbierkové predmety z fondov baníctva, hutníctva, národopisu, histórie a militárií. Jeho hlavným cieľom bolo dosiahnuť prehľadné uloženie zbierkových predmetov v depozitári podľa jednotlivých materiálových skupín, čím sú zbierkové predmety chránené najmä pred mechanickým poškodením. Súčasťou novovybudovaných priestorov v rámci Zážitkového centra SENTINEL je depozitár, ktorý je síce vybavený klimatizáciou, ale bez príslušného nábytku. Predkladaný projekt riešil vybavenie tohto depozitáru vhodnými úložnými systémami (archivačné skrine s posuvnými dverami na uloženie písomnosti a fotografií; šatníkové skrine pre banícke uniformy, a regály pre ostatné cenné zbierkové predmety  ako sú banské osvetľovacie svietidlá, meracie prístroje a iné). Druhý depozitárny priestor, ktorý projekt zahŕňal, sa nachádzal v Galérií Baníckeho múza v Rožňave. Tento priestor bolo potrebné vybaviť 6 ks archivačných skríň s posuvnými dverami na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov. Projekt sa realizoval v mesiacoch október a november. Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
20
dec

Nedáme si spapať zbierky! II

   Posted by: admin

Nedáme si spapať zbierky! II Projekt sa týkal ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov Baníckeho múzea v Rožňave vystavených a uložených v jednotlivých expozíciách a depozitároch.  Realizoval sa v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári a v depozitárnych priestoroch na Námestí baníkov 25 – v dvornom krídle Galérie. Základným a hlavným cieľom projektu bolo zabrániť znehodnocovaniu zbierkových predmetov mikroorganizmami a hmyzom. Najúčinnejšou formou ochrany zbierkových predmetov je dezinsekcia plynom, ktorá by sa mala vykonávať periodicky minimálne každé dva roky. Z tohto dôvodu je tento projekt už druhým pokračovaním (komplexná dezinsekcia Historickej expozície prebehla v roku 2015). Práce na projekte boli vzhľadom na potrebu priaznivých klimatických podmienok úspešne realizované v dňoch 16.9. (Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí), 19.9. (Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár) a 23.9. (depozitárne priestory v Galérii). Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
Zbierkový fond národopisu v súčasnosti obsahuje takmer 7000 zbierkových predmetov, z ktorých je asi 1500 kusov vyrobených z dreva. Veľká časť z nich potrebuje akútny zásah reštaurátora či konzervátora. Už niekoľko rokov sa múzeu nepodarilo vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na konzerváciu týchto zbierkových predmetov. Drevo je materiál, ktorý sa po určitej dobe rýchlo ničí a znehodnotenie zbierkových predmetov vedie k ich vyradeniu. Ak múzeum príde o takéto predmety, stráca nielen zbierkový predmet, ale aj nevyčísliteľnú kultúrnu hodnotu v ňom obsiahnutú. Baníckemu múzeu v Rožňave sa podarilo v roku 2016 podať na Fond pre podporu umenia projekt na reštaurovanie 5 ks najviac ohrozených maľovaných truhlíc (N-267, N-2506, N-2739, N-3700, N-6851), ktorý bol aj podporený. Od novembra 2016 sa začalo s reštauračnými a konzervačnými prácami, ktoré uskutočňuje odborný pracovník – konzervátor. Práce budú trvať do apríla nasledujúceho roka. Tieto vzácne exponáty je možné po reštaurovaní zmysluplne a plnohodnotne využívať v múzejnej praxi. Radi by sme v tejto práci pokračovali v budúcnosti, až kým nedosiahneme želateľný stav ďalších zbierkových predmetov, ktoré môžu dôstojne vypovedať o svojej dobe aj budúcim generáciám.   Martin Kováč fpu_logo1_modre
Page 1 of 1612345...Last »