Archive for september 13th, 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Rožňave sa na vedeckej konferencii stretnú odborníci v oblasti baníctva a jeho prezentácie

Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom Rožňava organizujú v priestoroch Historickej radnice, na Nám. baníkov 32 v Rožňave, odbornú konferenciu pre odborných pracovníkov múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, vysokých škôl a ostatných záujemcov.

V dňoch 19.09.-20.09.2017 tu v rámci konferencie „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ vystúpi s odborným príspevkom viac ako 20 účastníkov.

Baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie a spôsobu života obyvateľov viacerých regiónov Slovenska a vďaka svojmu presahu je zaujímavou témou nielen z pohľadu využívaných technológií či ekonomického prínosu pre spoločnosť, ale aj špecifickými javmi a formami života profesijnej skupiny baníkov v rôznych historických obdobiach.

Zámerom podujatia je zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov múzeí a iných odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva a sprístupniť odborné poznatky odborníkom a širokej verejnosti.

Konferencia, na ktorej okrem slovenských odborníkov vystúpia aj zahraniční kolegovia z Poľska a Maďarska, sa uskutoční v rámci 21. ročníka Etnológ a múzeum a projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. Súčasťou projektu je aj výstup vo forme tlačeného i elektronického zborníka príspevkov, ktoré na konferencii odznejú. Zborník sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov vykonávajúcim vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň sa stane zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa realizujú v oblasti záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Odborná konferencia „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ sa uskutoční, v priestoroch Historickej radnice na Nám. baníkov 32 v Rožňave v dňoch 19. a 20. septembra 2017.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Kontakt: Mgr. Pavol Horváth, Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10

Page 1 of 11